ARTYKUŁY »
.
Program „Pierwszy biznes”

Pożyczki z  Programu przeznaczone są dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształceniem do 27 roku życia, o ile od ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy (niezbędne zaświadczenie o statusie bezrobotnego). O pożyczkę może ubiegać się zarówno osoba uprawniona, jak również grupa osób uprawnionych, które wspólnie chcą założyć firmę.

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie kosztów realizacji przedstawionego przez osoby uprawnione planu rozpoczęcia działalności lub na tworzenie nowego miejsca pracy; w szczególności zaś na zakup wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń do projektowanej działalności, zakup towarów, materiałów i surowców.


Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki i warunki jej spłaty?

Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tysięcy złotych na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne fundusze pożyczkowe, które współpracują z BGK w ramach Programu pobierają jednorazową prowizję w wysokości 1 proc. od kwoty pożyczki.

Spłata pożyczki odbywa się w ratach miesięcznych.  

Kiedy będzie możliwe uzyskanie pożyczki?


Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę uprawnioną nastąpi po formalnym zarejestrowaniu firmy.


Co musi zawierać wniosek o udzielenie pożyczki?

Osoba uprawniona ubiegająca się o pożyczkę musi przygotować następujący zestaw dokumentów:  

  • biznesplan zawierający opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę;
  • informację o miejscu prowadzenia działalności;
  • zaświadczenie o statusie bezrobotnego;
  • odpis dyplomu (dotyczy osób do 27 roku życia) lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z datą ukończenia edukacji;
  • informację o stosunku do służby wojskowej;
  • informację o stanie cywilnym osoby uprawnionej;
  • propozycje zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.

Jeżeli o pożyczkę ubiega się grupa osób uprawnionych, chcących wspólnie założyć firmę, informacje w dwóch pierwszych punktach przygotowują wspólnie dla całego przedsięwzięcia; natomiast dokumenty opisane w pozostałych punktach - każdy indywidualnie.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę?

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w lokalnych funduszach pożyczkowych.

Umorzenia pożyczki

Pożyczkobiorca - przedsiębiorca - który zatrudni w swojej firmie osobę bezrobotną na pełny etat na okres nie krótszy niż 12 miesięcy może uzyskać umorzenie 30% kwoty wykorzystanej pożyczki a w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej osób bezrobotnych - umorzenie 35% wykorzystanej pożyczki.

Pożyczka uzupełniająca

Pożyczkobiorca, który skorzystał z pożyczki w ramach programu PIERWSZY BIZNES, a także wcześniejszych programów PRACA DLA ABSOLWENTA lub PRACA DLA MŁODYCH może ubiegać się dodatkowo o pożyczkę uzupełniającą. Udzielana jest ona po spłaceniu co najmniej połowy pożyczki zaciągniętej w ramach programu PIERWSZY BIZNES lub wcześniej działających programów. Wysokość pożyczki uzupełniającej i pozostałej części pożyczki do spłaty przeznaczonej na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 40 tys. zł. Pożyczka uzupełniająca udzielana jest na okres do 36 miesięcy (bez możliwości karencji w spłacie) i oprocentowana w wysokości 0,75 redyskonta weksli. Pożyczka uzupełniająca może być przeznaczona na zwiększenie stanu środków obrotowych lub na zakup środków trwałych.

Program „Pierwszy biznes” został uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w 2005 roku. Celem tego programu jest ułatwienie młodym ludziom założenia firmy poprzez pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło: www.bgk.com.pl   


.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - analiza i zarządzanie w biznesie
.
Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę… czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?
.
Edukacja a potrzeby gospodarki
.
Finansisto! Kontroluj swój wizerunek w sieci.
.
"Burza mózgów"
.
Narodowy Bank Polski - historia i funkcje
.
Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na umowie zlecenie
.
Potęga Groupona
.
Zawód doradcy podatkowego