ARTYKUŁY »
.
Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na umowie zlecenie

Umowy zlecenia zawierane z uczniami szkół lub studentami, w wieku do 26 lat nie podlegają oskładkowaniu. Nawet wtedy, gdy są zawierane w okresie wakacji, czyli w czasie, gdy kształcący się jeszcze zleceniobiorca faktycznie nie uczęszcza na zajęcia w szkole lub na studiach.

Jeszcze do niedawna "wakacyjne" zlecenia nie były korzystne dla studentów po obronie pracy dyplomowej. Obecnie jednak umowy zlecenia zawierane również z takimi osobami nie podlegają składkom ZUS. Od 1 października br. zmieniły się bowiem przepisy o szkolnictwie wyższym.

Status studenta posiada osoba kształcąca się na studiach wyższych, tj. studiach pierwszego stopnia (np. licencjackich), studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uprawnioną do tego uczelnię. Osoba przyjęta na studia wyższe zachowuje status studenta od daty immatrykulacji i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów (lub skreślenia z listy studentów). Za datę ukończenia studiów uważa się generalnie datę złożenia egzaminu dyplomowego. Inaczej jest tylko w przypadku studiów o kierunku:

  • lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz weterynarii - datą ukończenia studiów jest data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
  • farmacji - tu decydująca jest data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Do 30 września 2011 r. osoby, które ukończyły naukę np. na studiach licencjackich przykładowo w lutym lub w czerwcu, a następnie od 1 października kontynuowały edukację na studiach magisterskich, były w dość niekorzystnej sytuacji. Osoby te od następnego dnia po dniu obrony pracy licencjackiej do dnia poprzedzającego dzień przyjęcia w poczet studentów kolejnej uczelni nie miały statusu studenta. W konsekwencji takiego zleceniobiorcę należało zgłosić do ubezpieczeń w ZUS i naliczać składki ubezpieczeniowe od wypłacanego mu wynagrodzenia.

Począwszy jednak od 1 października 2011 r. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (np. licencjackie), zachowuje prawa (status) studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Tak wynika z dodanego do art. 167 ust. 2a Prawa o szkolnictwie wyższym. Jeśli więc student obroni pracę licencjacką np. w lutym lub w czerwcu 2012 r., to status studenta zachowa do 31 października 2012 r. Do tego też dnia taka osoba nie będzie podlegała ubezpieczeniom w ZUS, jeśli będzie pracowała na podstawie umowy zlecenia.

Źródło: www.biznes.onet.pl

 


.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - analiza i zarządzanie w biznesie
.
Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę… czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?
.
Edukacja a potrzeby gospodarki
.
Finansisto! Kontroluj swój wizerunek w sieci.
.
"Burza mózgów"
.
Narodowy Bank Polski - historia i funkcje
.
Program „Pierwszy biznes”
.
Potęga Groupona
.
Zawód doradcy podatkowego