ARTYKUŁY »
.
Edukacja a potrzeby gospodarki

W nowoczesnej gospodarce ważne jest zapewnienie odpowiedniej korelacji pomiędzy sektorem nauki i edukacji a sektorem biznesu. Aby sprostać oczekiwaniom rynku pracy, gospodarki oraz samego społeczeństwa kluczowym czynnikiem jest transfer wiedzy do biznesu. Obecnie realizowana jest duża ilość projektów, inicjatyw i programów inicjowanych przez organizacje rządowe jaki i przedstawicieli praktyki gospodarczej mających na celu integrację tych środowisk. Niemniej jednak w procesie transferu wiedzy do biznesu kluczową rolę odgrywają uczelnie wyższe.

Priorytetem współpracy Uczelni z przedstawicielami praktyki gospodarczej jest realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych. W ramach współpracy przedstawiciele firm otrzymują aktualną i niszową wiedzę, a kadra Uczelni oraz studenci, którzy często się włączani jako członkowie zespołów, nabywają cenne doświadczenie i poznają specyfikę praktycznych prac projektowych. Tematyka i zakres realizowanych projektów powinna uwzględniać potrzeby gospodarki, trendy i obowiązujące standardy w danym sektorze oraz możliwości organizacyjne i finansowe obu stron.

Drugim ważnym elementem współpracy jest włączenie specjalistów, przedstawicieli firm w proces dydaktyczny uczelni poprzez prowadzenie zajęć praktycznych oraz wykorzystywanie narzędzi danej firmy w programie zajęć (m.in. rozwiązań, sprzętu, oprogramowania). Z punktu widzenia organizacji całości studiów należy korzystać z praktycznych doświadczeń kooperujących firm w zakresie opiniowania programu studiów, konsultowania treści zajęć specjalizacyjnych, określania zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów uczelni oraz wsparcia merytorycznego w procesie dyplomowania. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia mogą być cennym źródłem informacji dla uczelni w kontekście unowocześniania i urynkowienia oferty edukacyjnej. W wyniku owocnej współpracy firmy branżowe mogą zostać także partnerami (opiekunami merytorycznymi) konkretnych specjalności w uczelni, co niewątpliwie wpływa na podniesienie prestiżu studiów oraz samej firmy.

W ramach współpracy studenci powinni mieć możliwość odbycia praktyk zawodowych i dyplomowych w przedsiębiorstwach. W konsekwencji firma może mieć udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju tematyki prac dyplomowych oraz udzielać wsparcia merytorycznego w procesie dyplomowania. Ponadto ciekawą formą upraktycznienia zajęć dydaktycznych jest organizacja wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, które wzbogacają wiedzę studentów o spojrzenie na dane zagadnienie z realnej, praktycznej perspektywy przedstawiciela świata biznesu oraz pozwalają poznać studentom specyfikę miejsca pracy oraz firmy. 

Wartością dodaną dla studentów wynikającą z nawiązanej współpracy z biznesem jest możliwość uzyskania w ramach studiów prestiżowych certyfikatów branżowych (np.: Microsoft, Cisco, IBM, TUV Nord, SPSS), co stawia ich na atrakcyjnej pozycji na rynku pracy.

Wyrazem zacieśniania współpracy pomiędzy uczelnią a biznesem jest organizacja specjalistycznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji branżowych związanych z zakresem działalności firmy oraz profilem kierunków uczelni. Są to idealne formy wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów na linii uczelnia/kadra/studenci – firma/branża/gospodarka. Istotną rolę w budowaniu relacji pomiędzy środowiskiem edukacji i biznesu oprócz samej uczelni odgrywają także organizacje studenckie (m.in. samorząd studencki, koła naukowe) poprzez organizację targów przedsiębiorczości, targów pracy, inkubatorów przedsiębiorczości itd.

Docelowo efektem współpracy uczelni z przedsiębiorstwami są sami absolwenci, którzy po ukończeniu studiów są przygotowani do pracy w nowoczesnej gospodarce, a ich program studiów jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Z jednej strony Uczelnie zapewniają odpowiedni transfer wiedzy, a z drugiej strony przedsiębiorstwa włączając się w realizacje programu studiów przygotowują studentów do konkretnych zadań i rozwiązań praktycznych. W konsekwencji absolwenci często znajdują zatrudnienie w firmach z którymi współpracowali podczas studiów. Zadaniem uczelni wyższej nie jest generowanie rzeszy bezrobotnych absolwentów nieprzystosowanych do realiów rynkowych tylko efektywnych i wykształconych pracowników - specjalistów. Ponadto ważne, aby po zakończeniu studiów absolwenci nadal prowadzili współpracę z biznesem, w celu rozwijania relacji i dalszych obustronnych korzyści (np.: jako kooperanci w ramach własnej działalności gospodarczej, jako słuchacze w ramach studiów podyplomowych lub jako partnerzy w ramach Stowarzyszenia Absolwentów).

 

Jacek Uroda
Prodziekan, wykładowca akademicki
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
www.wsb.edu.pl | www.jacekuroda.pl

 

 

 


.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - analiza i zarządzanie w biznesie
.
Utrzyma się ten, kto zainwestuje w wiedzę… czyli DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLIT?
.
Finansisto! Kontroluj swój wizerunek w sieci.
.
"Burza mózgów"
.
Narodowy Bank Polski - historia i funkcje
.
Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na umowie zlecenie
.
Program „Pierwszy biznes”
.
Potęga Groupona
.
Zawód doradcy podatkowego