ARTYKUŁY »
.
Studia przystosowane do potrzeb rynku pracy

System szkolnictwa wyższego a rynek pracy

Rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. Dotychczasowa obowiązująca państwowa lista kierunków studiów nie była wystarczającą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz na aspiracje edukacyjne młodzieży. Wskazuje na to chociażby duża liczba studentów studiujących dwa kierunki. Dlatego też wprowadzono zmiany prawne i możliwość tworzenia programów przez uczelnie. Każda szkoła wyższa powinna dostosować swoją ofertę do zmieniających się wymagań rynku pracy poprzez identyfikację tych wymagań (określenie efektów kształcenia), zaprojektowanie programów kształcenia, a następnie skuteczne monitorowanie rynku pracy oraz wprowadzanie korekt do programów studiów.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z pierwszych w Polsce skorzystał z tej możliwości i podjął się trudnego zadania zmiany programów studiów oraz ich dopasowania do wymagań rynku pracy. W tym celu powołano zespół specjalistów, który przez 6 miesięcy przygotowywał nową ofertę programową, analizował programy uczelni europejskich i amerykańskich, jak również nawiązał współpracę z wieloma instytucjami i firmami z otoczenia biznesowego, aby wspólnie z praktykami określić potrzeby pracodawców.

Kluczowe cechy nowych programów Wydziału Zarządzania UŁ:

 • opracowane pod kątem przygotowania do zawodu;
 • konsultowane z partnerami biznesowymi;
 • formy kształcenia dostosowane do współczesnych czasów:
  - większa interaktywność,
                  - większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,
                  - ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;
 • zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;
 • nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
 • Bussiness English w programie studiów;
 • nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych” – dostarczenie narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:
                  - ścieżki rozwoju zawodowego,
                  - zarządzanie czasem,
                  - techniki komunikacji w biznesie;
 • proponowany studentom szeroki zakres wyboru przedmiotów w trakcie studiów upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • zapewnienie stałego dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez włączanie przedstawicieli pracodawców do Rad Kierunków, które nadzorują programy;
 • przygotowanie absolwenta do aktywnego zaistnienia na rynku pracy.


Oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania UŁ

Wśród tak przygotowanych programów znajdziemy zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, m.in.:

              Analiza i zarządzanie w biznesie
              Business Management (studia w jęz. angielskim)
              Marketing
              Zarządzanie publiczne
              Zarządzanie zasobami ludzkimi
              Zarządzanie (specjalności):
                               • Analityka systemowa i technologie e-biznesu
                               • Projektowanie i doskonalenie organizacji
                               • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
               Finanse i inwestycje
               Rachunkowość
               Logistyka
               Gospodarka przestrzenna

Nowa koncepcja programowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to niewątpliwie zmiana fundamentalna. Jej adaptacja przyniesie ważne dla nas wszystkich efekty – w postaci studiów o lepszych programach, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji studentów i zwiększenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na rynku pracy, jak również zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Więcej informacji: www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl