Studia licencjackie i magisterskie - baza uczelni, szkół wyższych, kierunków i specjalności.Studia magisterskie i licencjackie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
O uczelni

Uczelnia powstała w 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 
Stale unowocześniamy programy studiów. Obejmują one nowe i rozwijające się dziedziny informatyki oraz informatycznie wspomaganego zarządzania.
 
Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.
 
Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.
 
Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie, a obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową IBS PAN.
 
Wszystkie informacje dotyczące uczelni znajdziesz w Portalu WIT. To tutaj kandydaci znajdą szczegółowe informacje na temat kierunków studiów, warunków kwalifikacji oraz wysokości czesnego. Studenci Szkoły za pośrednictwem portalu mogą korzystać ze szkolnego konta pocztowego. Mogą oni również komunikować się z wykładowcami, pobierać treści wykładów oraz dowiadywać się o ewentualnych zmianach w planie zajęć.
Władze uczelni

Rektor
dr hab. inż. Maciej Krawczak

Profesor WSISiZ, docent IBS PAN; absolwent Wydziału Elektroniki PW, Visiting Professor na University of Hiroshima. Wieloletni wiceprezes Zarządu Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych;

Specjalność naukowa:
teoria sterowania optymalnego, teoria gier różniczkowych, inteligencja komputerowa, sieci neuronowe, sieci uogólnione będące rozszerzeniem sieci Petri’ego, zarządzanie inwestycjami finansowymi. Autor ponad 150 publikacji naukowych publikowanych w czasopismach i zbiorowych monografiach, autor lub współautor 6 monografii, edytor ponad 10 książek, kierownik sześciu projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komitetów organizacyjnych wielu konferencji oraz członek redakcji czasopism naukowych w tym międzynarodowych; cytowania w międzynarodowych bibliografiach (USA, Wielka Brytania).

Prorektor
dr Barbara Mażbic-Kulma

Nauczyciel akademicki WSISiZ od 1996, pracownik IBS PAN; absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ; doktorantka Instytutu Matematycznego PAN

Specjalność naukowa:
badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji. Główny kierunek prac badawczych związany jest z modelowaniem matematycznym procesów logistycznych i transportowych. Autorka kilku monografii, kilkudziesięciu publikacji naukowych: artykułów i opracowań. Kierownik dwóch projektów badawczych KBN.

Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania
dr Irena Woroniecka-Leciejewicz

Nauczyciel akademicki WSISiZ od 1996, pracownik IBS PAN od 1979; absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka (1979); stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii - Wydział Nauk Ekonomicznych UW (1990).

Specjalność naukowa:
ekonomia matematyczna, modelowanie ekonomiczne, ekonometria, makroekonomia. Główny kierunek prac badawczych związany jest z modelowaniem matematycznym procesów ekonomicznych, w szczególności z modelowaniem preferencji, w tym preferencji konsumpcyjnych, preferencji banku centralnego w kształtowaniu polityki stóp procentowych, zastosowaniem teorii gier do odzwierciedlenia wzajemnych interakcji polityki monetarnej i fiskalnej, modelowaniem gospodarki narodowej w okresie transformacji, modelowaniem mechanizmów inflacyjnych w gospodarce. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych: artykułów, opracowań i jednej monografii; brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr inż. Jarosław Sikorski

Nauczyciel akademicki WSISiZ, adiunkt IBS PAN; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej;

Specjalność naukowa: 
komputerowe metody optymalizacji dyskretnej. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brał udział w pracach aplikacyjnych nagradzanych przez Sekretarza Naukowego PAN.

Prodziekan Wydziału Informatyki
dr inż. Waldemar Jęda

Nauczyciel akademicki WSISiZ, adiunkt IBS PAN; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW, studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW;

Specjalność naukowa:
fotonika, modelowanie matematyczne. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Prodziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania
dr inż. Andrzej Kałuszko

Nauczyciel akademicki WSISiZ, adiunkt IBS PAN; absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Specjalność naukowa:
systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska, komputerowe modelowanie systemów. Autor kilkudziesięciu prac naukowych; brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i edukacyjnych, w tym e-learningowym z dziedziny ochrony środowiska.

Prof. Roman Kulikowski - Honorowy Rektor WSISiZ
Rektor WSISiZ w latach 1996-2007

Członek rzeczywisty PAN, profesor WSISiZ, profesor IBS PAN, Visiting Professor na Columbia University (Nowy Jork), University of California (Berkeley), University of Minnessota (Mineapolis), wieloletni dyrektor IBS PAN..

Wybitny przedstawiciel nauk systemowych, członek wielu towarzystw i komitetów naukowych.

Specjalność naukowa:
teoria sterowania, wspomaganie decyzji, zarządzanie ryzykiem, wybitny przedstawiciel nauk systemowych, w szczególności optymalizacji i wspomagania decyzji, twórca wielu modeli i teorii systemowych; autor ponad 240 publikacji naukowych, w tym sześciu książek, oraz dwóch patentów; członek wielu towarzystw, komitetów naukowych w kraju i za granicą, przewodniczący i wiceprzewodniczący komitetów naukowych PAN m.in.: Organizacji i Zarządzania, Informatyki,  Automatyki i Robotyki; był zastępcą Sekretarza Naukowego PAN, członkiem Prezydium PAN wybieranym do władz organizacji międzynarodowych jako przewodniczący Centre for Information Technology, przewodniczący i wiceprzewodniczący Technical Committee Theory w International Federation of Automatic Control; członek: IFORS, Międzynarodowego Komitetu Uczonych, IORS,  uzyskał wiele nagród.

 


Lokalizacja

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Adres: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa,

Centrala: 22 3486500
email: wit@wit.edu.pl
www.wit.edu.pl
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
Adres:
ul. Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
01-447 Warszawa
tel. 22 3486544
faks: 22 3486545
email: rekrutacja@wit.edu.pl


Polecamy: www.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.plwww.rozwijajsie.pl