EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych.

Studia dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień nowoczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji i globalizacji. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów gospodarczych. Atutem kierunku jest zwracanie uwagi na połączenie wiedzy teoretycz­nej z jej weryfikacją w praktyce. Jedną z metod nauczania są studia przypadków, które uczą rozwiązywania realnych problemów gospodarczych. Wszystko to sprawia, że absolwenci wy­posażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i szybko zmienia­jącym się świecie oraz nauczeni pracy indywidualnej i w zespole, są elastyczni na rynku pracy.

Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w re­gionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przygotowano kilkanaście specjalności mających na celu kształcenie specjalistów w poszczególnych dziedzinach gospodarki i społeczeń­stwa innowacyjnego. Przedmioty specjalistyczne i swobodnego wyboru związane z róż­nymi specjalnościami obejmują blisko połowę ogółu prowadzonych zajęć.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa wszystkich działów gospodarki w kraju i za granicą, w tym korpora­cje międzynarodowe,
 • banki i instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa otoczenia biznesu (firmy konsultingowe, doradcze, szkoleniowe, jed­nostki opracowujące strategie biznesowe i realizujące kampanie marketingowe),
 • sektor usług publicznych,
 • instytucje publiczne (urzędy pracy, związki gmin, agencje rozwoju regionalnego),
 • urzędy administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • struktury regionalnej i krajowej władzy ekonomicznej,
 • urzędy statystyczne i ośrodki przetwarzające informacje ekonomiczne,
 • jednostki prowadzące badania opinii publicznej,
 • wywiadownie gospodarcze,
 • instytucje społeczne,
 • instytucje kultury,
 • redakcje czasopism oraz radiowych i telewizyjnych programów ekonomicznych,
 • agencje Public Relations,
 • agendy i instytucje Unii Europejskiej,
 • instytucje i organizacje międzynarodowe,
 • instytuty badawcze.

 

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy na stanowiskach między innymi: specjalistów ds. analiz, diagnozowania, prognozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania zjawisk gospodarczych, spedytorów i logistyków, specjalistów w zakresie organizowania, negocjowania i zawierania umów z partnera­mi krajowymi i zagranicznymi, specjalistów ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych, kierowników, menedżerów, w działach personalnych, ekspertów, doradców i konsultantów, audytorów i kontrolerów działalności gospodarczej i administracji skarbowej. Ponad­to są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Źródło: Materiały Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Kierunek ekonomichno-prawny
.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling