EKONOMIA I NIE TYLKO  »
.
Kierunek ekonomichno-prawny

Kierunek ekonomiczno-prawny wpisuje się w obszar nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

Jest to kierunek łączący dwie wydaje się odrębne dziedziny nauki, a mianowicie: dziedzinę nauk ekonomicznych oraz dziedzinę nauk prawnych. Przesłanką do utworzenia niniejszego kierunku studiów jest zaproponowanie studentom kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych/ kierunków kształcenia, takich jak, prawo oraz ekonomia, ale również finanse, nauki o zarządzaniu czy nauki o administracji.

Istniejące możliwości kształcenia (studiowanie odrębnie na kierunku prawo, ekonomia czy zarządzanie), nie umożliwiają jednoczesnego uwzględnienia szeregu procesów, zjawisk i zależności z pogranicza ekonomii i prawa, właściwych dla współczesnego, dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Umożliwienie studiowania powyższego kierunku studiów w sposób istotny wpisuje się w sygnalizowane problemy, gdyż kształtują absolwenta jako aktywnego uczestnika procesów gospodarczych i społecznych. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

Absolwent kierunku ekonomiczno-prawnego, specjalność sektor publiczny, jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach sektora publicznego, głównie w instytucjach administracji centralnej, jak i samorządowej, m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, w regionalnych izbach obrachunkowych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach i w izbach skarbowych, a także organach celnych. Może także pracować w firmach świadczących usługi publiczne, realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego oraz zajmować się wdrażaniem budżetu zadaniowego oraz kontrolą zarządczą.

Absolwent kierunku ekonomiczno-prawnego, specjalność sektor prywatny, potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach sektora prywatnego. Posiada również niezbędną wiedzę, umiejętności do otworzenia własnej firmy i zajęcia się jej finansami i księgowością. Posiada także wiedzę niezbędną do objęcia stanowisk kierowniczych. Po ukończeniu studiów i spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do uzyskania następujących uprawnień i certyfikatów: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradca podatkowy, biegły rewident.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


.
Naucz się inwestować na giełdzie
.
Lepiej w przemyśle
.
Branża lotnicza zanotuje rekordowy zysk
.
Gaz łupkowy pomaga przemysłowi chemicznemu w USA
.
Zarządzanie marką - poznaj ciekawą specjalność kierunku zarządzanie
.
Finanse, inwestycje i rachunkowość

Kierunek ten nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii new review mikroekonomii i makroekonomii, czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty.


.
Poznaj specjalność menedżerską
.
Polecamy kierunek ekonomiczno-prawny!
.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zmienia strukturę
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nagroda im. E. Kwiatkowskiego dla dziennikarzy oraz studentów
.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) - Ekonomia
.
Boom na Logistykę - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
.
Poznaj najlepsze uniwersytety na świecie
.
Gospodarka turystyczna
.
Studenci z Poznania zwycięzcami w krajowym finale Microsoft Imagine Cup 2013
.
Finanse i rachunkowość
.
Gospodarka i administracja publiczna
.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studenci zwycięzcami EYe on Tax
.
Rachunkowość i controlling