Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

 MATERIAŁY EDUKACYJNE I ŚCIĄGI

Untitled Document

kettil.aglo
  
rank: Licencjat ekonomii 

Nieuczciwa konkurencja w reklamie

Zgłoś
nadużycieZałączniki
Załącznik
nr 1

Nieuczciwa konkurencja w reklamie I-reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka Coraz częściej formułowane są zarzuty uchybiające godności człowieka i dyskryminacji ze względu na płeć wobec reklam, w których występują kobiety. Chodzi głównie o wizerunek kobiety w przekazach reklamowych. II-reklama wprowadzająca w błąd Polega na wywołaniu mylnego wrażenia przede wszystkim co do pochodzenia towaru, wartości czy ilości. Reklama taka powoduje, że powstałe na jej podstawie wyobrażenia nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Do pomyłek dochodzi na skutek używania mylących, dwuznacznych, czy celowo nieprecyzyjnych oznaczeń, mylących i dezinformujących. Reklama nie powinna używać w sposób mylący wyników badań lub cytatów z publikacji technicznych czy naukowych. Wyróżniamy następujące formy reklamy wprowadzającej w błąd: a) Reklama kłamliwa (fałszywa)-zawarte w niej informacje są fałszywe w sensie materialnym. Każdy egzemplarz takiego produktu powinien istotnie mieć cechy, na które reklama wskazuje. Konsument ma prawo oczekiwać, że każdy egzemplarz produktu jest niezgorszy od reklamowanego. b) Reklama oszukańcza – stwarza możliwość wieloznacznego rozumienia zawartych w niej treści. Reklama taka zmierza do tego, aby jej adresat sam sobie wyrobił mylne wyobrażenie o produkcie. Nie podaje ona fałszywych informacji, ale przedstawia produkt tendencyjnie. c) Reklama niepełna – pomija istotne informacje, które mają znaczenie dla adresata. Najczęściej informuje tylko o zaletach, a zataja niekorzystne cechy. d) Reklama naśladowcza – naśladuje reklamę innego przedsiębiorstwa, używa podobnych materiałów, naklejek i ulotek o takiej samej kolorystyce, kształcie, stylistyce napisów, o łudząco podobnym układzie elementów graficznych. e)Reklama oczywista – jest szczególnym rodzajem reklamy wprowadzającej w błąd. Za ten rodzaj reklamy uznaje się wszystkie przypadki, gdy w przekazie reklamowym reklamujący się wskazuje na cechę swojego produktu, która jest właściwa dla wszystkich produktów danego rodzaju, np. olej roślinny bez cholesterolu. Poza tym niesłusznie i nieuczciwie to, co jest oczywiste podnosi się do rangi czegoś nadzwyczajnego, przez co wprowadza się odbiorców w błąd. f) Reklama przesadna – towar lub usługę zachwala się za pomocą zwrotów: najpiękniejszy, najzdrowszy, najtańszy, pierwszy, nr 1 na świecie, jedyny, niepowtarzalny. Reklama przesadna to także swego rodzaju reklama porównawcza. Twierdzenie w reklamie, że pewne produkty są najlepsze nie jest niczym innym niż sugerowanie, że produkty konkurencji są gorsze. g) Reklama naruszająca cudze oznaczenia handlowe – Chodzi tutaj o dobra związane z przedsiębiorstwem takie jak: nazwa, firma, znaki towarowe czy inne oznaczenia indywidualizujące. Celem wprowadzenia w błąd klientów jest wykorzystanie dobrego imienia innego przedsiębiorstwa. Firmę i znak towarowy zalicza się do tzw. dóbr niematerialnych, które są aktywami przedsiębiorstwa. Prawa do firmy i znaku towarowego są prawami wyłącznymi, co oznacza, że w przypadku ich naruszenia firmie przysługuje finansowe odszkodowanie. III- reklama nierzeczowa, tzn. odwołująca się do uczuć klientów przez wywołanie lęku, wykorzystanie przesądów a także ufności dzieci. Reklama taka wywołuje uczucie strachu, wykorzystuje brak doświadczenia, wiedzy, naiwność dzieci i młodzieży, motywy seksualne, brak krytycyzmu u inwalidów i chorych wobec obietnic skutecznego leczenia, powrotu do zdrowia, rozbudzenia fałszywych nadziei. Specyficznym rodzajem reklamy nierzeczowej jest reklama działająca na podświadomość, czyli tzw. reklama podprogowa. Bazuje ona na emocjonalnych i irracjonalnych często motywach zakupów. Najbardziej popularnym chwytem tego rodzaju stosowanym w telewizji i kinie jest montaż kadrów poniżej 5 klatek niedostrzegalny dla świadomości, odbierany podświadomość. Reklama taka może dowolnie manipulować odbiorcą bezbronnym wówczas wobec przekazu. IV-reklama ukryta to wszystkie wypowiedzi, w których występuje próba skłonienia klienta do nabycia produktu bez jednoznacznego wskazania, że jest to reklama. a) wypowiedź reklamowa w materiale redakcyjnym - wprowadza pochwały określonych towarów lub usług w poradnictwie prasowym, informacji handlowej i informacji o nowościach technicznych. b) reklamy w książkach czy ekspozycjach naukowych c) produkt placebo - polega na ukazywaniu w sposób pozornie niezamierzony w programach telewizyjnych, serialach, spektaklach teatralnych (poza blokami reklamowymi) znaku towarowego lub nazwy określonego produktu. Takie zachowania umożliwiają reklamowanie produktów w sposób zamierzony np. papierosów, alkoholu. V-reklama uciążliwa Niedopuszczalna jest reklama stanowiąca istotną ingerencję w sferę prywatności, a w szczególności przez nagabywanie potencjalnych odbiorców w miejscach publicznych, przysyłanie nie zamówionych towarów, nadużywanie technicznych środków przekazu. VI-reklama porównawcza Przepis Art.16 \"Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej reklamy i konkurencji\" uznaje za czyn niezgodny z prawem reklamę porównawczą. Ten rodzaj reklamy zachęca do nabywania towarów lub usług reklamującego się poprzez bezpośrednie lub pośrednie odwołanie się do propozycji rynkowej innego przedsiębiorstwa.

 

Oceń ściągę:

Sieczka
Nadaje się
Pro class