Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Spójniki (Linking Words)

Spójniki (Linking Words)

Warto o nich pamiętać przy nauce angielskiego. Są one gwarancją uatrakcyjnienia wypowiedzi oraz nadania jej pewnej logiki. Spójniki pozwalają także połączyć części zdania w jedną logiczną całość. Stosujemy je zależnie od zaistniałych sytuacji:

Dając przykład:


For example

For instance

Namely

 

Dając dodatkowe informacje:


And

In addition

As well as

Also

Too

Furthermore

Moreover

Apart from

In addition to

Besides

 

Podsumowując:


In short

In brief

In summary

To summarise

In a nutshell

To conclude

In conclusion

 

Dla następujących po sobie pomysłów, powodów...


The former, … the latter

Firstly, secondly, finally

The first point is

Lastly

The following

 

Podając powód:


Due to / due to the fact that

Owing to / owing to the fact that

Because

Because of

Since

As

 

Pokazując rezultat, wynik :


Therefore

So

Consequently

This means that

As a result

 

Przy przeciwstawnych ideach :


But

However

Although / even though

Despite / despite the fact that

In spite of / in spite of the fact that

Nevertheless

Nonetheless

While

Whereas

Unlike

In theory… in practice…

 

Inne spójniki:


In spite of - pomimo

In fact - faktycznie

Fortunately – na szczęście

Even better - nawet lepiej

Soon - wkrótce

Soon afterwards - niedlugo potem

Even though - pomimo że, chociaż

As a result - w rezultacie

To begin with - zaczynając

Immediately - natychmiast

Consequently - w rezultacie

Eventually - ostatecznie

Naturally - naturalnie

Needless to say - rzecz jasna, co wiecej

On the other hand - z drugiej strony

Also - poza tym

And also - jak również

Although - mimo że, choć, chociaż

Moreover - co więcej

However - jednak

On account of – z powodu

To take into account - biorąc pod uwagę

Owing to – w związku z tym, że

Due to - z powodu

Because - ponieważ

 

Ściąga ze spójników

Dodatkowe informacje

Ukazując kontrast

Dając powód

*and
as well as
besides
Moreover
Furthermore
What is more
In addition
not only .... but also
another point is that
Zdania względne (relative clause)>
who, where, that, which, whose, to whom, when, what, why

*but
However
Although
despite
In spite of
Nevertheless
On the contrary
on the one hand
on the other hand
whereas
while
but while
For one thing
In contrast
Neither...nor

because
as
since
As a result,
This is why
because of
Due to
Owing to
For this reason
Pokazując efekt
*so
so....that
such a...that
Therefore
Thus
Consequently
too...for/to
not enough...for/to

Komentarz

Wyrażając cel

First (of all)
At first
At the beginning
In the beginning
then
next
Before
After
After that
afterwards
When
While
during
Soon
prior to

immediately
Once
Suddenly
As soon as
on
No sooner....than
Hardly...when
Finally
Eventually
At the end
In the end
At last
To begin with
until

to
so as to
in order that
so that
for (Non-specific)
Wyrażając opinię
I would say that
In my opinion
I think (that)
I believe (that)
Personally
Apparently

Dając przykłady

Podsumowując

Zaakcentowanie, nacisk, podkreślenie czegoś

for example
for instance
this includes
such as eg. (for example)
i.e. (that is)

All in all
overall
generally
In conclusion
on the whole
in the main
To sum up

especially
particularly
Naturally
exactly because
above all
Whatever
Whenever
too / enough
The more ....

* Unikaj rozpoczynania zdania od tych spójników, ponieważ brzmi to nieelegancko. Bardziej naturalnie jest, gdy znajdują się one w środku zdania