Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Giełda i inwestycje

GIEŁDA I INWESTYCJE

GIEŁDA – rynek, na którym kupuje się i sprzedaje towary, usługi lub instrumenty finansowe

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – zarejestrowany rynek obrotu papierami wartościowymi

AKCJA – konkretna i rozpoznawalna jednostka kapitału, mająca ustalony nominał lub wartość nominalną, która może być różna od jej ceny rynkowej

AKCJA BEZPIECZNA – nazwa używana do opisu akcji firm, które są najwyższej jakości i uważane przez inwestorów za obarczone niewielkim ryzykiem, zarówno jeżeli chodzi o wypłatę dywidend, jak i wartość kapitałową

AKCJA IMIENNA – akcja, której wartość jest odnotowana w księgach emitenta

AKCJA SUBSKRYPCYJNA – akcja nabyta przez subskrybenta, kiedy powstaje nowa firma

AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA – typ akcji przyznawanej zazwyczaj członkom założycielom firmy, często przynoszącej wyższe dywidendy, ale wypłacanej dopiero wtedy, gdy wszyscy pozostali akcjonariusze otrzymają swoje dywidendy, czasami też dopiero po uzyskaniu pewnego poziomu zysków

AKCJA Z ODROCZONĄ WYPŁATĄ DYWIDENDY – akcja, od której dywidendę wypłaca się dopiero po kilku latach od daty wyemitowania, ale od tego momentu równoważna akcjom zwykłym spółki

AKCJA ZWYKŁA TYPU A – akcja niedająca praw głosu w firmie, wyemitowana w celu zwiększenia kapitału bez osłabiania kontroli nad firmą

AKCJE DEFENSYWNE – akcje, które zachowują się w sposób przewidywalny, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, takich jak osłabienie koniunktury, np. akcje firmy sprzedającej produkty powszechnego użytku

AKCJE GROSZOWE – akcje o bardzo niskiej cenie będące inwestycją spekulacyjną

AKCJE O ZNIKOMEJ WARTOŚCI – akcje, które dla celów podatku dochodowego uznane są za pozbawione wartości, ponieważ spółka już nie istnieje

AKCJE PERSPEKTYWICZNE – akcje uznane obecnie za niedoszacowane przez rynek, będące zatem atrakcyjną inwestycją na przyszłość

AKCJE POLEGAJĄCE WYKUPOWI – akcje emitowane na takich warunkach, że w podanym przyszłym terminie zostaną wykupione przez emitenta, ale pozostawia się do uznania jego lub posiadacza akcji

AKCJE PRZYNOSZĄCE ZYSK KAPITAŁOWY – akcje, które raczej przyniosą zysk kapitałowy niż dochód, zazwyczaj są nimi akcje wyższego ryzyka

AKCJE ROSNĄCE – akcje oferujące inwestorom długofalowe zyski, a nie doraźny zwrot

AKCJE SZEPTANE – akcje, o których mówi się, że ich wartość prawdopodobnie się zmieni, zazwyczaj w górę; często jest to związane z przejęciem

AKCJE UPRAWNIONE – akcje, które spółka ma prawo wyemitować

AKCJE UPRZYWILEJOWANE – akcje, od których wypłaca się dywidendy przed wszystkimi innymi akcjami i które jako pierwsze są spłacane według wartości nominalnej, kiedy spółka ulega likwidacji. Nie mają prawa do głosowania.

AKCJE W OBROCIE – akcje wyemitowane przez firmę i zakupione przez nabywców

AKCJE WYEMITOWANE – akcje firmy obejmujące jej kapitał statutowy podzielone między inwestorów. Mogą to być akcje opłacone w pełni bądź częściowo.

AKCJE „WYSOKIEGO LOTU” – akcje sprzedawane w dużych ilościach, których wartość szybko rośnie w krótkim czasie

AKCJE WZROSTOWE – akcje, których cena spadła wskutek złych wyników przedsiębiorstwa, ale obecnie oczekuje się jej wzrostu wobec poprawiających się perspektyw firmy

AKCJE Z HISTORIĄ – papiery wartościowe „z historią”, będące przedmiotem opowieści w prasie lub wśród społeczności finansowej, co może wpłynąć na ich cenę

AKCJE ZWYKŁE – akcje dające prawa głosu, od których dywidendy wypłacane są dopiero po wypłacie dywidend od akcji uprzywilejowanych

AKCJA NA OKAZICIELA - akcja, z której uprawnionym jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. W przeciwieństwie do akcji imiennych, cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji

AKCJONARIUSZ - posiadacz akcji spółki akcyjnej i tym samym podmiot praw i obowiązków wynikających ze statutu spółki

AKCJONARIUSZ WIĘKSZOŚCIOWY – akcjonariusz mający pakiet kontrolny firmy

ANALITYK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – profesjonalista badający rentowność papierów wartościowych i wyniki firm je emitujących

DYWIDENDA – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy

DYWIDENDA NIEWYPŁACONA – regularnie zaplanowana dywidenda, której spółka nie wypłaciła

DYWIDENDA BONUSOWA – dywidenda wypłacana jako akcje spółki z dodatkowej emisji, a nie w formie pieniężnej

DYWIDENDA DODATKOWA – jednorazowa dodatkowa dywidenda, wypłacana niezależnie od zwykłych, płaconych dwukrotnie w ciągu roku

DYWIDENDA GOTÓWKOWA – udział w bieżących dochodach lub zakumulowanych zyskach spółki rozdzielany między akcjonariuszy

DYWIDENDA INDYKATYWNA – przewidywana całość wszystkich rocznych dywidend w sytuacji, gdyby suma każdej dywidendy pozostała niezmieniona

DYWIDENDA NETTO – wartość dywidendy po zapłaceniu podatku przez odbiorcę

DYWIDENDA OSTATECZNA – dywidenda płacona na koniec okresu finansowego. Musi być zaaprobowana przez akcjonariuszy spółki

DYWIDENDA ZALICZKOWA – dywidenda, której wartość określono na podstawie okresu krótszego niż pełny rok podatkowy

FUNDUSZ AGRESYWNEGO WZROSTU – fundusz inwestycyjny dokonujący licznych transakcji, przede wszystkim w inwestycje wysokiego ryzyka, dające wysokie zyski

FUNDUSZ AKUMULACYJNY – fundusz inwestycyjny, którego celem jest przede wszystkim wzrost wartości, bez dostarczania bieżących dochodów posiadaczom jednostek uczestnictwa

FUNDUSZ ARBITRAŻOWY – fundusz, którego celem jest próba wykorzystania różnic cen tych samych aktywów na różnych rynkach

FUNDUSZ GWARANTOWANY – inwestycja na określony termin, gdzie trzecia strona gwarantuje spłatę zainwestowanego kapitału w całości, nawet jeśli wartość inwestycji spadnie poniżej pierwotnie zainwestowanej sumy

FUNDUSZ HEDGINGOWY – fundusz inwestycyjny podejmujący znaczne ryzyko, w tym poważne inwestycje w niekonwencjonalne instrumenty, w nadziei generowania wysokich zysków

FUNDUSZ INWESTYCYJNY – system oszczędzania, w którym inwestuje się fundusze klientów w uruchamianie przedsiębiorstw lub projekty ekspansji

FUNDUSZ POWIERNICZY – firma inwestycyjna sprzedająca udziały inwestorom i inwestująca na ich korzyść

FUNDUSZ REINWESTYCYJNY – fundusz inwestycyjny, w którym dywidendy wykorzystuje się do nabycia większej liczy tych samych akcji

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO – fundusz inwestycyjny inwestujący w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

FUNDUSZ SKONSOLIDOWANY – fundusz utworzony z pieniędzy publicznych, szczególnie podatków, wykorzystywany przez rząd do spłacania odsetek od krajowego zadłużenia zagranicznego i innych regularnych płatności

FUNDUSZ STEROWANY – fundusz inwestycyjny podejmujący znaczne inwestycje

FUNDUSZ WZROSTU – fundusz inwestujący w akcje; dążący do maksymalizacji kapitału bez względu na dywidendy

FUNDUSZ WZROSTU I DOCHODU – fundusz inwestycyjny, który stara się maksymalizować wzrost kapitału przy jednoczesnym wypłacaniu dywidend

FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY – fundusz powierniczy inwestujący w rozmaite typy firm i instrumentów finansowych w celu obniżenia ryzyka strat wynikających ze złych wyników któregoś z nich

GORĄCA AKCJA – akcje, zazwyczaj nowa emisja, których ceny na giełdzie szybko rosną

GORĄCA EMISJA – nowa emisja, co do której są oczekiwania, że będzie sprzedawana ze znaczną premią względem ceny emisji.

INDEKS – standardowa miara przedstawiająca wartość akcji na rynku

INSTRUMENT – termin ogólny na papiery wartościowe i pochodne

INSTRUMENT BAZOWY – papiery wartościowe będące przedmiotem opcji

INSTRUMENTY POCHODNE – papiery wartościowe, np. opcje, których cena jest w ścisłym związku z bazowym instrumentem finansowym

MAKLER AGENCYJNY – dealer działający na zlecenie klienta, nabywający i sprzedający akcje w zamian za prowizję

MAKLER, DOM MAKLERSKI – firma zajmująca się zakupem i sprzedażą akcji i papierów wartościowych dla swoich klientów

MAKLER GIEŁDOWY – osoba aranżująca sprzedaż i kupno akcji

OBLIGACJA – przyrzeczenie spłaty z odsetkami w określonym terminie pieniędzy pożyczonych przez inwestora firmie lub rządowi

OBRÓT AKCJAMI – całkowita wartość akcji kupionych i sprzedanych na giełdzie w ciągu roku. Obejmuje zarówno transakcje sprzedaży, jak i kupna, dlatego każda transakcja liczona jest dwukrotnie.

OCENA RYNKOWA AKCJI – cena akcji na rynku giełdowym, która pokazuje, jak inwestorzy i doradcy finansowi ogólnie oceniają wartość firmy.

OBLIGACJA GWARANTOWANA – obligacja, za którą odpowiedzialność przejmuje firma niebędąca wystawcą; obligacja z zabezpieczeniem, np. hipotecznym

OBLIGACJA KOMUNALNA – pożyczka zaciągnięta przez władze lokalne w postaci obligacji o stałym oprocentowaniu, podlegających wykupowi z określoną datą

OBLIGACJA KRÓTKOTERMINOWA – obligacja na rynku obligacji przedsiębiorstw o pierwotnym terminie wykupu poniżej 2 lat

OBLIGACJA NA OKAZICIELA – zbywalna obligacja lub papiery wartościowe

OBLIGACJA ZAMIENNA – obligacja, którą posiadacz może zamienić na inne aktywa, przede wszystkim akcje zwykłe

OBLIGACJA Z DYSKONTEM – obligacja sprzedawana poniżej jej wartości nominalnej, ponieważ jej rentowność jest niższa niż innych obligacji.

OBLIGACJA ZEROKUPONOWA – obligacja nieprzynosząca odsetek, sprzedawana ze znacznym dyskontem

OBLIGACJE BRADY’EGO – obligacje wystawiane przez nowo powstające państwa, zabezpieczone wekslami skarbowymi USA.

OBLIGACJE KORPORACYJNE – długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu emitowane przez przedsiębiorstwa

OBLIGACJE RZĄDOWE – obligacje lub papiery wartościowe emitowane przez rząd

OBLIGACJE SKARBOWE – długoterminowe oprocentowane obligacje emitowane przez rząd

OBLIGACJE WYMIENIALNE – obligacje, które posiadacz może swobodnie wymienić na postać imienną lub kuponową, czasami za opłatą

OBLIGACJE ZAMIENNE – obligacje przedsiębiorstw lub akcje uprzywilejowane, które można zamienić na akcje zwykłe po ustalonej cenie w wyznaczonym czasie

PAKIET AKCJI – akcje spółki w posiadaniu akcjonariusza

PAPIERY WARTOŚCIOWE – zbywalne aktywa finansowe, np. obligacje, akcje, udziały czy warranty

PARKIET – miejsce, w którym zawierane są transakcje giełdowe

PARKING – przekazanie akcji wyznaczonemu powiernikowi lub podmiotowi podległemu, często z powodów nieuprawnionych lub nielegalnych

PREMIA EMISYJNA OBLIGACJI – różnica między wartością nominalną obligacji a wyższą ceną, po której są emitowane

REJESTR AKCJONARIUSZY – wykaz akcjonariuszy konkretnej spółki

ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE – papiery wartościowe będące w swobodnym obrocie Logistyka