Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Ekonomia

EKONOMIA

EKONOMIA – nauka badająca, w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Ekonomia uczy, jak gospodarować, czyli dokonywać wyborów ekonomicznych.

ZASOBY  - 3 grupy:

  1. Zasoby ludzkie – ludzie wraz z ich umiejętnościami i doświadczeniami
  2. Zasoby naturalne – dobra dane przez naturę, nie wytworzone przez  człowieka, np. ziemia, surowce, woda
  3. Zasoby kapitałowe – kapitał rzeczowy (środki pracy – maszyny, narzędzia itp. oraz przedmioty pracy – surowce i półfabrykaty) i finansowy - środki pieniężne w różnych postaciach (gotówka, kredyt, papiery wartościowe).

CZYNNIKI PRODUKCJI:

  1. siła robocza
  2. ziemia
  3. surowce naturalne
  4. kapitał rzeczowy

TECHNOLOGIA PRODUKCJI – określa ilość i rodzaj zasobów koniecznych do wyprodukowania danego produktu oraz proporcje, w jakich zasoby te powinny być ze sobą połączone

PROBLEM RZADKOŚCI – zapotrzebowanie ludzi na dobra przewyższa na ogół możliwości wyprodukowania tych dóbr (problem nieograniczonych potrzeb i ograniczonych zasobów)

KOSZT ALTERNATYWNY – koszt utraconych korzyści z odmiennych zastosowań posiadanych zasobów; towarzyszy każdej korzyści z podjętej decyzji gospodarczej

INTENSYWNA DROGA WZROSTU GOSPODARCZEGO – bardziej intensywne wykorzystanie danych zasobów.

EKSTENSYWNA DROGA WZROSTU GOSPODARCZEGO - zwiększanie ilości dostępnych zasobów przy wykorzystaniu dotychczasowej technologii produkcji Logistyka