Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Podatki

PODATKI

PODATEK – opłata nakładana przez rząd na osoby fizyczne i przedsiębiorstwa będąca zapłatą za usługi usługi publiczne, której wysokość zależy od dochodów i aktywów osoby lub organizacji

AKCYZA – podatek nakładany na niektóre towary, np. alkohol i wyroby tytoniowe, produkowane i sprzedawane w określonym kraju

PODATEK BEZPOŚREDNI – podatek od dochodu lub kapitału płacony bezpośrednio, a nie dodawany do ceny towarów lub usług

PODATEK POŚREDNI - danina publiczna płacona w pieniądzu, przymusowa, bezzwrotna, niezwiązana, zasilająca budżet państwa. Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych

PODATEK DEGRESYWNY – podatek, którego stawka zależy od wynagrodzenia osoby. Otrzymujący niższe wynagrodzenie płacą niższą procentowo stawkę podatkową niż osoby zarabiające więcej

PODATEK DOCHODOWY – podatek nakładany bezpośrednio na dochody przekazywany na rzecz państwa

PODATKI EKOLOGICZNE – podatki, które mają powstrzymywać działania szkodzące środowisku

PODATEK HIPOTECZNY – podatek nakładany na hipotekę

PODATEK INFLACYJNY – polityka dochodowa opodatkowująca przedsiębiorstwa, w których płace rosną powyżej określonego poziomu

PODATEK KONSUMPCYJNY – podatek mający zniechęcić do nabywania pewnych towarów lub usług wskutek zwiększenia ich ceny. Ten typ podatku nakłada się zazwyczaj w okresach niepomyślnych dla kraju

PODATEK LINIOWY – podatek o ustalonej stawce, niezależnej od dochodu osoby

PODATKI LOKALNE:

  • LEŚNY - podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna
  • ROLNY - opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
  • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty
- budynki lub ich części
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

PODATEK MAJĄTKOWY – podatek nakładany na kapitał będący w posiadaniu firmy, a nie na jej wydatki

PODATEK NALEŻNY – kwota podatku od towarów i usług pozostała po odliczeniu inwestycyjnej ulgi podatkowej

PODATEK NIEPRZEWIDZIANY – podatek nałożony jednorazowo przez państwo w celu eliminacji pewnego niekorzystnego zjawiska gospodarczego, np. zbyt wysokiego poziomu importu

PODATEK OD GIER - opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności. Obowiązek podatkowy kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.

PODATEK OD LUKSUSU – podatek od towarów lub usług, które nie są uznawane za podstawowe

PODATEK PROGRESYWNY – podatek o stawce, która rośnie proporcjonalnie do dochodu podlegającego opodatkowaniu

PODATEK PROPORCJONALNY – podatek, który jest ściśle proporcjonalny do wartości przedmiotu opodatkowania, szczególnie dochodu

PODATEK REGRESYWNY – podatek, którego skala maleje proporcjonalnie do wzrostu wartości przedmiotu opodatkowania, w szczególności dochodu

PODATEK TYMCZASOWY – podatek płacony zaliczkowo na poczet dochodów przyszłego roku, które szacuje się na podstawie rzeczywistych dochodów ubiegłego roku

PODATEK WYRÓWNAWCZY – podatek płacony oprócz innego podatku, zazwyczaj nakładany na przedsiębiorstwa o bardzo wysokich dochodach

PODATNIK, PŁATNIK PODATKU – osoba lub korporacja płacąca podatek

PIT - formularz podatkowy, w którym zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych; dokument ten przedstawia wszelkie dane dotyczące rozliczeń finansowych osoby fizycznej

CIT - formularz podatkowy, w którym zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych; dokument ten przedstawia wszelkie dane dotyczące rozliczeń finansowych osoby fizycznej

VAT – podatek płacony od towarów i usług, od wartości dodanej; pośredni. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • eksport towarów,
  • import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

KWOTA WOLNA OD PODATKU - kwota dochodu, do wysokości której nie trzeba odprowadzać należnego podatku dochodowego. Dochód poniżej progu kwoty wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT przez podatnika.

SKALA PODATKOWA- to wzór wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27.1), na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym.
Przedziały w skali podatkowej, nazywane także progami podatkowymi określają jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku jednak zmiana nie dotyczy całego dochodu podatnika, ale jedynie jego nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

ULGA PODATKOWA - przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW - kategoria z zakresu prawa podatkowego oznaczająca wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. O koszty uzyskania przychodów zmniejsza się przychód uzyskując w ten sposób dochód. Dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne) i pomniejszeń (np. straty z lat poprzednich) staje się podstawą opodatkowania. Logistyka