Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Zarządzanie

Na zakończenie kierunek niewątpliwie zasługujący na miano najbardziej popularnego zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych – Zarządzanie. To kierunek mający kształcić profesjonalną kadrę menedżerską do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwem, jak również instytucjami nie nastawionymi na zysk. Kadra ta ma posiadać umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w otoczeniu firmy. W trakcie nauki studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania takich instytucji gospodarczych jak banki, giełda, biura maklerskie, firmy ubezpieczeniowe.

Na Zarządzaniu proponuje się najczęściej kształcenie na takich specjalnościach jak:

Organizacja i kierownictwo
Studenci wybierający tę specjalność uczą się kierowania różnego typu organizacjami oraz zarządzania zespołami ludzkimi wchodzącymi w skład danego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Studenci decydujący się na naukę w ramach tej specjalności przygotowani są do kierowania przedsiębiorstwami we wszystkich sektorach i na różnych szczeblach zarządzania, zarówno firmami produkcyjnymi jak i usługowymi.

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
W procesie nauczania studenci zapoznawani są z ekonomiką i organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, z metodami zarządzania produkcją budowlaną, a także uczą się profesjonalnej wyceny nieruchomości.

Przedsiębiorczość i ekonomika produkcji
Studenci w ramach tej specjalności zapoznają się z problematyką przemysłową w skali mikro i makro, przygotowują się do uruchamiania małych i średnich przedsiębiorstw. Duży nacisk kładzie się na innowacyjność i orientację marketingową oraz kwestie ochrony środowiska.

Finanse i rachunkowość
Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat finansowych aspektów działalności gospodarczej, teoretycznych i metodologicznych podstaw gospodarki finansowej firm oraz zapewnia poznanie finansowej oceny opłacalności przedsięwzięć, metod utrzymywania płynności i wiarygodności finansowej firm.

Badania operacyjne i systemy informatyczne
Nauka na tej specjalności przybliża metody wspomagania podejmowania decyzji oraz techniki informatyczne w zarządzaniu układami gospodarczymi.

Zarządzanie finansami
W trakcie nauki student zapoznaje się z ogólnymi i szczegółowymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nabiera umiejętności posługiwania się technikami obliczeniowymi oraz interpretacji otrzymanych wyników, na podstawie których podejmuje decyzje finansowe.

Gospodarka turystyczna
Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów z zakresu obsługi ruchu turystycznego do pracy w biurach podróży, hotelach czy jednostkach administracji państwowej. W procesie kształcenia kładzie się nacisk na orientację marketingową i organizację instytucji obsługi ruchu turystycznego.

Zarządzanie marketingiem
W ramach tej specjalności studenci uczą się jak najefektywniej i najskuteczniej zarządzać firmą. Stąd pojawiają się wiadomości związane z analizowaniem możliwości rynkowych, wyborem rynku docelowego, opracowaniem i planowaniem strategii marketingowych oraz wdrażaniem i kontrolą działalności marketingowej przedsiębiorstwa.

Podstawowymi przedmiotami na kierunku Zarządzanie są:

bazy danych – w ramach tego przedmiotu studenci uczą się projektowania baz danych, poznają ich różne rodzaje: relacyjne bazy danych, postrelacyjne bazy danych, rozproszone bazy danych.

badania marketingowe – studenci poznają metodykę zbierania informacji i ich pomiaru, jak również metody analiz stosowanych w badaniu produktu, promocji, dystrybucji, cen, konkurencji oraz szacowaniu pojemności i chłonności rynku.

informatyczne systemy zarządzania – w ramach tego przedmiotu można się spotkać m.in. z takimi zagadnieniami jak: architektura zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, przepływy pracy, internet i intranet, wdrażanie systemów, dokumenty elektroniczne.

ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa – analizie poddane zostaje przedsiębiorstwo rozumiane jako kategoria ekonomiczna, czyli system organizacyjny tego przedsiębiorstwa, produkcja, usługi, jakość. Tematyką przedmiotu jest gospodarowanie w ramach takiej jednostki.

prawo cywilne - przedmiot obejmuje elementarne wiadomości w zakresie części ogólnej prawa cywilnego. Dokonuje również analizy instytucji prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Szczególną uwagę przywiązuje się do prawnej regulacji kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym.

prawo podatkowe - zakres tematyczny tego przedmiotu obejmuje zarówno teorie podatku, jak i aktualnie obowiązujące rozwiązania podatkowe w Polsce. Poznaje się m.in. takie zagadnienia jak: pojęcie podatku, podatki pośrednie i bezpośrednie, system podatkowy, postępowanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, przestępstwa i wykroczenia podatkowe.

polityka ekonomiczna - analizie poddana zostaje zarówno polska, jak i zagraniczna polityka ekonomiczna. W ramach tego przedmiotu dokonuje się badań struktur gospodarczych na różnych płaszczyznach m.in.: przemysłowej, rolnej, regionalnej czy globalnej. Bada się również instrumenty polityki ekonomicznej m.in.: politykę pieniężno-kredytową, fiskalną, inwestycyjną, politykę zatrudnienia, politykę cenową.

promocja marketingowa - celem nauki w ramach tej specjalności jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej o sposobach komunikowania się z klientem. Utrzymywaniu kontaktów z klientem służyć mają narzędzia promotion-mix: reklama, Public Relations, sprzedaż bezpośrednia i promocja sprzedaży. Treść zajęć obejmuje również zaznajamianie się z modelami oddziaływania promocji, metodami badania skuteczności instrumentów promocji.

analiza i zarządzanie inwestycjami - studenci w ramach tego przedmiotu zapoznają się z organizacją i funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce oraz podstawowymi instrumentami finansowymi. Pojawiają się zagadnienia teorii portfela papierów wartościowych, strategie zarządzania tym portfelem, sposoby oceny jakości portfeli, teoria równowagi i modele rynku kapitałowego.

prawo handlowe - studenci w ramach tego przedmiotu poznają regulacje prawne dotyczące podmiotów gospodarczych występujących na rynku, w szczególności przepisy prawne dyktujące zasady ich powstawania i funkcjonowania.

prawo pracy i stosunki pracownicze - przedmiot ten dostarcza wiadomości związanych ze stosunkiem pracy i jego podstawami prawnymi. Odnosi się również do obowiązków i praw pracodawcy i pracownika wynikających z tego stosunku oraz kwestii dotyczących zbiorowych stosunków pracy.

ubezpieczenia gospodarcze - w ramach tego przedmiotu przedstawia się podstawowe instytucje prawa ubezpieczeniowego, analizuje się zasady podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, kwestie nadzoru ubezpieczeniowego. Pogłębia się również wiedzę z zakresu zawierania i obsługi umów ubezpieczenia. Porusza się kwestie specyfiki ubezpieczeń majątkowych i osobowych.