Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Towaroznawstwo

Zajmuje się kształtowaniem, ochroną i oceną jakości towarów oraz wdrażaniem jej priorytetu w działalności ekonomicznej. Podstawowym zainteresowaniem towaroznawcy jest zatem jakość, która obok ceny stanowi główny wyróżnik w walce z konkurencją. Kierunek łączy wiedzę ekonomiczną z naukami ścisłymi i przygotowuje specjalistów zarówno do pracy w kontroli jakości, do zarządzania przedsiębiorstwem, jak i przyszłych menedżerów firm.

Decydując się na studiowanie Towaroznawstwa na uczelniach ekonomicznych w Polsce, istnieje najczęściej możliwość poszerzania swojej wiedzy na takich specjalnościach jak:

Kształtowanie i ochrona jakości artykułów spożywczych
Specjalność dostarcza wiedzy na temat składu, wartości odżywczej, sposobu przetwarzania i utrwalania żywności. W zakres towaroznawstwa żywności wchodzi umiejętność rozpoznawania surowców i przetworów, ich klasyfikacja, wiedza o opakowaniach, czy warunkach przechowywania, co ściśle wiąże się ze znajomością prawa żywnościowego, norm, normalizacji i znakowania produktów spożywczych. Wiedza ta jest niezbędna zarówno dla producentów, jak i osób zajmujących się dystrybucją i kontrolą wytworzonej żywności.

Kształtowanie i ochrona jakości artykułów przemysłowych
Towaroznawstwo przemysłowe zajmuje się charakterystyką i przydatnością technologiczną artykułów przemysłowych oraz oceną i zapewnianiem jakości na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych. W ramach specjalność omawiane są m. in.: tworzywa sztuczne, materiały budowlane, nawozy sztuczne, wyroby szklane, papiernicze i malarskie, środki piorące, produkty przemysłu rafineryjnego. Towaroznawca po ukończeniu specjalności może pracować zarówno w sferze produkcji, jak i w handlu.

Menedżer produktu
Specjalność koncentruje się na kształtowaniu postaci fizycznej produktu i wizerunku marki. Zapoznaje studenta z metodami stosowania marketingu i badań marketingowych. Wskazuje optymalne sposoby zabezpieczenia produktu i marki oraz uczy zasad umiejętnego marketingu. Absolwenci przygotowani są do pracy jako menedżerowie produktu i marki.

Agrobiznes
Na specjalności analizuje się rynek rolny i poznaje politykę żywnościową oraz międzynarodowe rynki żywności. Student zapoznawany jest z budową systemów i łańcuchów logistycznych w agrobiznesie. Absolwenci specjalności przygotowani są do prowadzenia przedsiębiorstw we wszystkich gałęziach gospodarki żywnościowej, przede wszystkim w zakładach przemysłu spożywczego, towarzystwach ubezpieczeniowych prowadzących działalność w sektorze gospodarki żywnościowej, bankach prowadzących obsługę finansową przedsiębiorstw agrobiznesu, instytucjach doradczych zajmujących się obsługą marketingową i finansową podmiotów gospodarczych. W ramach specjalności kształceni są przyszli menedżerowie w zakresie m.in.: zarządzania przedsiębiorstwami, agromarketingu, systemów logistycznych oraz koniunktury na rynku żywnościowym.

Towaroznawstwo handlowo - celne
Absolwenci są specjalistami w zakresie zapewniania jakości produktu i wykorzystania jej w osiąganiu wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Specjalność zapewnia dobrą znajomość norm i przepisów przydatnych w handlu krajowym i zagranicznym. Specjalność w szczególności przeznaczona dla słuchaczy chcących podjąć pracę w urzędach celnych, działach dystrybucji i logistyki produktów oraz gospodarce magazynowej.

Ekologia wyrobów
Obejmuje zarządzanie jakością wyrobów w ciągu całego cyklu „życia”, od zaprojektowania do konsumpcji i utylizacji odpadów z uwzględnieniem aspektu ekologicznego i standardów Unii Europejskiej. Specjalność obejmuje: projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku, kształtowanie cech ekologicznych w procesie technologicznym, gospodarkę odpadami oraz systemy zarządzania środowiskowego. Po jej ukończeniu można znaleźć zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Handlowej, w firmach produkcyjnych i handlowych oraz w jednostkach certyfikujących jakość procesów wytwarzania i wyrobów.

Przedmioty pojawiające się na kierunku Towaroznawstwo to zarówno przedmioty ścisłe, takie jak: elementy fizyki, chemia fizyczna, chemia (organiczna, nieorganiczna, analityczna), biochemia, biotechnologia, mikrobiologia oraz przedmioty o charakterze ekonomicznym, jak mikro- i makroekonomia, czy finanse przedsiębiorstw.

Podstawowymi przedmiotami na kierunku Towaroznawstwo są:

podstawy sterowania jakością - zagadnienia związane z jakością towarów i usług oraz kosztami jakości. Przedmiot zapoznaje również z technikami i narzędziami przydatnymi
w zarządzaniu jakością. Obejmuje dokumentację, certyfikację i akredytację systemu jakości.

ekonomika jakości – w ramach przedmiotu analizuje i szacuje się koszty związane z zaprojektowaniem, dokumentacją, wdrożeniem i utrzymaniem systemów zapewniania jakości.

analiza instrumentalna - zdobycie wiedzy o aparaturze i przyrządach pomiarowych służących do identyfikacji i oznaczeń substancji. Metody instrumentalne są szeroko stosowane w badaniu jakości surowców i produktów gotowych zarówno spożywczych, jak i przemysłowych, oraz kontroli przebiegu procesów technologicznych.

analiza sensoryczna - nauka o pomiarze i ocenie cech jakościowych produktu za pomocą jednego lub kilku zmysłów stosowanych jako aparat pomiarowy. Pozwala na poznanie metod i warunków prowadzenia ocen sensorycznych oraz interpretację wyników dla celów badawczych w kontroli jakości i badaniach preferencji konsumenckich.

automatyczna identyfikacja towarów – zapoznanie studenta z rodzajami kodów kreskowych, które są podstawowym i najpowszechniejszym narzędziem przydatnym w gromadzeniu danych w handlu, gospodarce magazynowej, przy kontroli jakości, w bibliotekach, bankach krwi itp. Przedmiot daje możliwość poznania etapów wdrażania kodów w kraju i na świecie.

podstawy logistyki - organizacja procesów przemieszczania i magazynowania surowców zmierzająca do optymalizacji łańcuchów zaopatrzenia oraz gospodarka produktami poużytkowymi. Przystosowanie krajów do współpracy logistycznej w zakresie infrastruktury transportowej, sieci informatycznej i ochrony środowiska.

żywienie człowieka - dostarcza wiedzy na temat żywienia, spożywania i przyswajania pokarmu. Zapoznaje z podstawami fizjologii żywienia. Dostarcza informacje na temat wartości odżywczej, jakości zdrowotnej produktów spożywczych oraz sposobów żywienia.

zastosowanie mikrokomputerów w biznesie - wykorzystywanie mikrokomputerów jako narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w pracy menedżera. W ramach przedmiotu przeprowadzane są symulacje komputerowe i ma miejsce modelowanie procesów technologicznych.

systemy decyzyjne - przedmiot obejmuje systemy informatyczne w przedsiębiorstwach. Zapoznaje z hierarchią sieci komputerowej oraz z zasadami korzystania z sieci Internet i poczty elektronicznej.

likwidacja zużytych wyrobów i opakowań – przedmiot dotyczy usuwania i utylizacji zużytych opakowań. Uczy studenta podejmowania technicznych i menedżerskich decyzji w kierunku zmniejszania negatywnych skutków oddziaływań na środowisko, które towarzyszą łańcuchom dostaw zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych.

towaroznawstwo opakowań – przedmiot zapoznaje z konstrukcją opakowań, materiałem opakowaniowym, funkcjami opakowań, przepisami związanymi z opakowaniem żywności krajowej i zagranicznej.

ochrona środowiska - przedmiot pozwala poznać podstawy przydatne w prowadzeniu, nadzorowaniu i kontroli stanu faktycznego, oraz projektowaniu i wdrażaniu technologii przyjaznych dla środowiska. Obejmuje analizę zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz oczyszczanie ścieków i bilanse emisji zanieczyszczeń.

przechowalnictwo - zasady i warunki przechowywania towarów oraz czynniki wpływające na ich zmiany jakościowe. Zapoznanie studenta z urządzeniami służącymi do pomiaru warunków klimatycznych.