Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Stosunki międzynarodowe

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę na temat makro-i mikroekonomicznych aspektów problemów wymiany międzynarodowej oraz międzynarodowych stosunków finansowych. Kierunek umożliwia poznanie roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju, z koncentracją na zewnętrznych uwarunkowaniach rozwoju społeczno-gospodarczego. Studenci poznają też procesy dostosowawcze w krajach ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Na kierunku Stosunki Międzynarodowe proponowane są najczęściej następujące specjalności:

Studia europejskie
Specjalność kształci przyszłych pracowników struktur europejskich. To studia interdyscyplinarne proponujące przedmioty o problematyce europejskiej, które pozwalają na poznanie międzynarodowego prawa publicznego, prywatnego, cywilnego i handlowego. Absolwenci tej specjalności to ekonomiści o ukierunkowaniu międzynarodowym posiadający szeroką wiedzę interdyscyplinarną, którzy znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, biurach samorządów i organizacjach międzynarodowych.

Handel międzynarodowy
Tok kształcenia obejmuje ekonomikę handlu zagranicznego, organizację, marketing i reklamę w handlu. Poruszane są zagadnienia prawne w obrocie międzynarodowym oraz zastosowania techniki komputerowej w międzynarodowych badaniach porównawczych, w analizach prognostycznych i giełdowych. Specjalność stwarza szansę pracy
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, agencjach reklamowo-promocyjnych, spółkach joint venture itp.

Zarządzanie międzynarodowe
Specjalność dostarcza wiedzy na temat prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej. Swoim zakresem obejmuje m.in.: problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, logistykę i marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ponadto poznać można szereg metod i technik zarządzania, zasad negocjacji i komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalność daje szansę poznania relacji zachodzących między partnerami handlowymi. Specjalizacja w tym zakresie jest ważnym łącznikiem pomiędzy analizą handlu zagranicznego i badaniem problematyki europejskiej. Studia na tej specjalności przygotowują do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynkach międzynarodowych.

Podstawowymi przedmiotami dla kierunku Stosunki Międzynarodowe są:

polityka handlu zagranicznego – porusza zagadnienia związane z polityką proeksportową i narodową polityką konkurencyjną. W ramach przedmiotu można zapoznać się z polityką celną i przemysłową.

finanse publiczne – analizuje zjawiska pieniężne i finansowe. Zaznajamia studenta z funkcjami i równowagą finansów publicznych, skarbem i budżetem państwa, podatkami i opłatami. Omawiany jest również dług publiczny.

gospodarka światowa – przedmiot zapoznaje ze wzrostem globalnym i jego granicami. Porusza problemy demograficzne, surowcowe świata. Omawia zadłużenie międzynarodowe, obroty światowe oraz zagraniczne inwestycje.

inwestycje międzynarodowe – zapoznanie studenta ze strategią inwestowania międzynarodowego i rachunkiem efektywności międzynarodowych inwestycji. Przedmiot umożliwia też poznanie procedur i technik analizy finansowej projektu inwestycji zagranicznej.

prawo międzynarodowe – celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami prawa międzynarodowego i ze znaczeniem tego prawa dla stosunków międzynarodowych.