Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Informatyka i ekonometria

Kierunek ten daje studentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy z zakresu matematyki, ekonomii i informatyki. Nauka obejmuje m.in. poznanie metod ilościowych w ekonomii i biznesie oraz języków i metod programowania. Słuchacze poznają m.in. sposoby zastosowania systemów informatycznych w różnych sferach biznesu.

Kierunek Informatyka i Ekonometria proponuje najczęściej następujące specjalności:

Cybernetyka ekonomiczna
W trakcie nauki studenci uczą się elementów programowania informatycznego, systemów informatycznych i baz danych, poznają sposoby wykorzystania metod ilościowych w ekonomii i biznesie. Uczą się także modelowania zjawisk gospodarczych i budowy scenariuszy ich rozwoju.

Informatyka ekonomiczna
Studenci tej specjalności zdobywają między innymi wiedzę z zakresu budowy i zasad funkcjonowania sprzętu komputerowego, języków komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych. W trakcie nauki poznaje się  możliwości zastosowania dorobku informatyki w ekonomii i zarządzaniu oraz sposoby wykorzystania globalnych sieci komputerowych. Absolwenci tej specjalizacji mają bardzo szerokie perspektywy zawodowe ze względu na dynamiczny rozwój technologii informatycznych.

Statystyka i ekonometria
W trakcie trwania nauki studenci zdobywają wiedzę ogólnoekonomiczną, a także szczegółowo zajmują się matematycznym formułowaniem problemów ekonomicznych, wyborem odpowiednich metod badawczych do rozwiązywania tych problemów oraz zastosowaniem komputerów w badaniach ekonomicznych. Po ukończeniu nauki w ramach tej specjalności, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w komputerowych ośrodkach przetwarzania informacji ekonomicznej czy ośrodkach zarządzania przedsiębiorstwem. Mogą stać się pracownikami instytucji administracji państwowej w komórkach analiz, planowania i prognozowania rozwoju gospodarczego oraz instytucjach finansowych.

Informatyka w zarządzaniu
Student wybierając specjalność poznaje w sposób teoretyczny i praktyczny najnowsze oprogramowanie systemowe, narzędziowe oraz użytkowe niezbędne w sprawnym zarządzaniu firmą.

Podstawowymi przedmiotami na kierunku Informatyka i Ekonometria są:

ekonomia matematyczna – w ramach tego przedmiotu poznaje się matematyczną teorię popytu, teorię produkcji oraz teorię równowagi konkurencyjnej. Analizuje się wzrost optymalny i stacjonarny oraz model równowagi ogólnej.

badania operacyjne – przedmiot zapoznaje z racjonalnymi rozwiązaniami problemów, które mogą pojawić się w danej firmie. Poruszane są zagadnienia z zakresu programowania liniowego i nieliniowego. Student poznaje czynności pozwalające ustalić najkrótszy czas realizacji określonego zadania w firmie.

ekonometria zjawisk rynkowych - studentów zapoznaje się z modelami popytu i podaży oraz z modelami nierównowagi rynkowej. Zdobywa się wiedzę dotyczącą prognozowania sprzedaży oraz modeli rynkowych.

zarządzanie portfelem inwestycji – zdobywa się wiedzę na temat papierów wartościowych o stałym i zmiennym dochodzie, jak również metod konstrukcji i strategii zarządzania tymi papierami. Poznaje się zagadnienia związane z teoriami rynku kapitałowego oraz analizą techniczną i fundamentalną.

bazy danych – studenci w ramach tego przedmiotu zajmują się projektowaniem systemu baz danych. Poznają relacyjne, postrelacyjne i rozproszone bazy danych.

bazy danych i sieci komputerowe – analizuje się polskie i europejskie zasoby danych dostępne sieciowo. Poza tym studenci zajmują się komunikacją w sieciach komputerowych oraz samym pojęciem informacji.

prognozowanie w biznesie – studenci poznają teorię prognozowania, prognozy ekonometryczne, analogowe, ekspertów. Dokonywana jest symulacja na modelach ekonometrycznych oraz symulacja problemów decyzyjnych.

pieniądz, równowaga i wzrost – w ramach tego przedmiotu studenci dowiadują się, jaki wpływ na strukturę gospodarki ma pieniądz i poznają zagadnienie popytu na pieniądz.

sieci komputerowe – studenci uczą się projektowania sieci i zarządzania siecią. Poznają zagadnienia topologii sieci, metodologii domen i pracy grupowej.

systemy informatyczne w zarządzaniu - w ramach tego przedmiotu student zapoznaje się z modelem systemu informacyjnego oraz zagadnieniami sztucznej inteligencji. Zajmuje się również systemami wspomagania decyzji, systemami eksperckimi, transakcyjnymi oraz informacyjnymi zarządzania.

programowanie komputerów – poznaje się współczesne języki programowania, studenci uczą się tworzenia programu, technik programowania, projektowania i analizy algorytmów.

ekonometria finansowa – w ramach tego przedmiotu dokonuje się wyceny instrumentów finansowych i oceny ich wrażliwości na zmianę rynkowej stopy procentowej. Pojawiają się zagadnienia ekonometrycznej analizy rynku kapitałowego.

komunikacja multimedialna - studenci uczą się technik informatycznych i programów informatycznych pomocnych w tworzeniu i publikowaniu stron www. oraz profesjonalnych prezentacji. Nacisk kładzie się przede wszystkim na poznanie i obsługę internetu.