Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Gospodarka przestrzenna

Kierunek integrujący różne dziedziny nauk ekonomicznych z naukami technicznymi, jak urbanistyka czy architektura. Przygotowuje specjalistów do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez planowanie przestrzenne. Kształcenie na tym kierunku obejmuje projektowanie urbanistyczne, politykę regionalną oraz gospodarkę gruntami i ochronę środowiska. Perspektywy zatrudnienia ekonomistów po ukończeniu tego kierunku są szerokie m.in.: służby administracji publicznej, biura projektów, organizacje społeczno-gospodarcze, regionalne fundacje.

Podejmując studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna istnieje możliwość kształcenia na jednej z następujących specjalności:

Zarządzanie miastem
Studenci specjalności zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju miasta. Poznają istotę funkcjonowania samorządów terytorialnych. Słuchacze przygotowywani są do zarządzania finansami publicznymi i mieniem komunalnym oraz do pracy w organach samorządu terytorialnego.

Strategie rozwoju regionalnego
Poznaje się zasady programowania regionalnego w Unii Europejskiej oraz wynikające z tego wnioski dla Polski. W ramach tej specjalności prowadzone są zajęcia z zakresu monitorowania rozwoju regionalnego i lokalnego oraz procesów negocjacji. Szczególnie ważne są przedmioty związane z procedurami programowania strategicznego miast, gmin, powiatów i województw.

Przedmioty stanowiące podstawę w programie studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna to:

planowanie przestrzenne – w ramach przedmiotu poznaje się zasady i instrumenty polityki przestrzennej oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

gospodarka komunalna – poruszane są zagadnienia związane z przedmiotem, rolą i funkcją gospodarki komunalnej. Poznanie zdolności usługowej urządzeń i zasad ich eksploatacji. W ramach tego przedmiotu nabywa się też wiedzę z zakresu marketingu komunalnego i gospodarki mieniem komunalnym.

prawo administracyjne – przedmiot obejmuje administrację publiczną i prawo administracyjne. Stwarza okazję do zapoznania się z formami prawnymi działania administracji publicznej.

marketing miejski – promocja miasta i jego obszarów oraz poznanie zasad konkurencji między miastami.

analiza finansowa – przedmiotem zainteresowania są metody i źródła oraz istota analizy finansowej. Analizowane są sytuacje finansowe przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych z wykorzystaniem zestawu wskaźników ekonomicznych.

prognozowanie i symulacja procesów gospodarczych – na przedmiocie poznaje się teorie prognozowania i sposoby oceny błędu prognozy. Przeprowadza się symulacje na modelach ekonometrycznych.