Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Finanse i bankowość

Kierunek pozwala na poznanie finansowych mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Przekazuje kompleksową wiedzę w zakresie tworzenia i realizacji strategii banku, operacji bankowych, działalności kredytowej i prawa bankowego.

Istnieje możliwość wybrania następujących specjalności:

Bankowość
Obejmuje zagadnienia analizy finansowej i oceny efektywności inwestycji dla celów kredytowych oraz zasady polityki depozytowej i kredytowej. Daje możliwość poznania wszystkich instytucji działających na rynku finansowym i mechanizmu działania poszczególnych segmentów tego rynku. Studenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytucjach finansowych obsługujących przepływy kapitałów.

Rachunkowość
Studenci wybierając tę specjalność zdobywają wiedzę o finansowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw. W ramach programu na tej specjalności rozwija się umiejętność analizy ekonomiczno-finansowej organizacji. Dla absolwentów otwierają się natomiast możliwości wykonywania wolnego zawodu eksperta rachunkowości i pracy w różnych jednostkach gospodarczych i instytucjach finansowych w działach finansowo-księgowych.

Finanse publiczne
Ta specjalność dotyczy ekonomiki sektora publicznego, teorii i praktyki polityki fiskalnej. Umożliwia wszechstronne poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej w ujęciu makro– i mikroekonomicznym. Po ukończeniu tej specjalności można podjąć pracę w administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach sektora budżetowego.

Finanse i polityka pieniężna
Poznaje się mechanizmy działania banków, w szczególności banku centralnego. Specjalność dostarcza wiedzy na temat finansów publicznych oraz roli banków w kreowaniu polityki finansowej. Obejmuje również regionalne i lokalne strategie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ubezpieczenia gospodarcze
Oferta przeznaczona dla osób, które chcą wiązać swoją przyszłość z sektorem ubezpieczeń gospodarczych i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Specjalność umożliwia poznanie prawnych podstaw działalności ubezpieczeniowej i istoty działalności marketingowej w ubezpieczeniach. Absolwenci znaleźć mogą pracę w tych instytucjach,
w których ubezpieczenie odgrywa istotną rolę, tj.: funduszach emerytalnych, towarzystwach reasekuracyjnych, ubezpieczeniowych itp.

Poniżej prezentujemy wybrane przedmioty realizowane na kierunku Finanse i Bankowość:

kredyty i gwarancje bankowe – przedmiot obejmuje: tematykę kredytów dla ludności i przedsiębiorstw oraz innych form finansowania zewnętrznego, a także pakiet standardowych zabezpieczeń wierzytelności bankowych. Pojęcia regulaminu kredytowego i zdolności kredytowej. Omawiana jest ocena klienta i monitoring.

rynek pieniężny i kapitałowy – prezentuje umiejscowienie rynku pieniężnego i kapitałowego w strukturze rynków finansowych. Prezentowane są typy, funkcje, instrumenty, uczestnicy i rodzaje transakcji na obu tych rynkach.

rachunkowość budżetowa – słuchacz poznaje zasady organizacji i podstawy prawne prowadzenia rachunkowości budżetowej oraz zasady gospodarki finansowej. Analizuje koszty i przychody, metody ustalania i rozliczania wyniku finansowego w jednostkach budżetowych, zakładach i gospodarstwach.

prawo bankowe – zapoznaje studenta z uwarunkowaniami prawnymi działalności banków, z pojęciem Narodowego Banku Polskiego jako władzy monetarnej oraz z zasadami koncesjonowania działalności bankowej i nadzorem nad bankami.

prawo gospodarcze – przedmiot zapoznaje z aspektami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Przybliża zagadnienia z zakresu typów i rodzajów umów gospodarczych oraz rozstrzygania sporów gospodarczych.

polityka gospodarcza – zapoznanie z istotą, celami i rodzajami polityki gospodarczej. Zagadnienie polityki gospodarczej w porównaniu z innymi politykami.

polityka ekonomiczna – zapoznanie studentów z mechanizmami oddziaływań na procesy gospodarcze, międzynarodową politykę gospodarczą oraz politykę ekonomiczną Unii Europejskiej. Przedmiot ten daje podstawy do pracy w organach władz państwowych, samorządowych, a także w związkach zawodowych i wszelkich organizacjach gospodarczych.

międzynarodowe stosunki finansowe – zagadnienia z zakresu międzynarodowego systemu walutowego, rynku walutowego i międzynarodowych przepływów kapitału. Pojęcia kursu walut i ich wymienialność. W ramach przedmiotu analizowane są eurorynki pieniężne i kapitałowe.