Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Ekonomia

Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej zarówno w skali makro (o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym), jak i mikro (w ramach produktu, przedsiębiorstwa itd.). Ekonomia daje okazję na poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej oraz metod prowadzenia analiz i prognoz ekonomicznych.

Ekonomia stwarza szerokie możliwości specjalizacyjne. W zależności od zainteresowań i predyspozycji studenci wybrać mogą najczęściej jedną z przedstawionych poniżej specjalności:

Ekonomika nieruchomości i inwestycji
Porusza aspekt ekonomiczny, prawny i techniczny tworzenia nowych zasobów nieruchomości. Obejmuje strukturę i efektywność procesów inwestycyjnych. Daje możliwość poznania rynku nieruchomości oraz zasad zarządzania nieruchomościami zabudowanymi i gruntowymi. Ukończenie tej specjalności pozwala na podjęcie pracy zarówno w administracji, przedsiębiorstwach publicznych, firmach budowlanych, biurach obrotu nieruchomościami, jak i w firmach konsultingowych w zakresie gospodarki nieruchomościami i inwestycji budowlanych.

Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu systemów kadrowych w organizacjach. Poznaje zasady planowania i zarządzania kadrami oraz metody motywowania pracowników. Wiedza zdobyta na specjalności pomaga w rozwiązywaniu sporów i przeprowadzaniu negocjacji zbiorowych.

Polityka turystyki i hotelarstwa
Na tej specjalności studenci poznają znaczenie turystyki dla rozwoju kraju. Charakteryzowana jest gospodarka turystyczna i podejmowane zagadnienia z zakresu polityki turystycznej oraz eksportu i importu turystycznego. Poznaje się sposoby pomiaru efektywności turystyki i metody zarządzania jednostkami gospodarki turystycznej.

Zarządzanie jakością i środowiskiem
Specjalność kształci specjalistę zarządzającego wszelkimi środkami i czynnikami w sferze produkcji, pozwalającymi uzyskiwać produkty o pożądanym poziomie jakości przy uwzględnieniu aspektu ekologicznego.

Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność daje możliwość poznania praktycznych zasad funkcjonowania prasy, radia i telewizji. Studenci nabywają wiedzę z zakresu mediów w połączeniu z zasadami ekonomii. Absolwenci to specjaliści dbający o dobry wizerunek firmy, czyli utrzymywania dobrych stosunków nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz danej instytucji.

Gospodarka regionalna
Student wybierając tę specjalność zapoznaje się z gospodarką województw, gmin, miast w celu przygotowania do pracy w terenowych organach administracji państwowej, samorządach terytorialnych i instytucjach usługowych o zasięgu regionalnym.

Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw
Specjalność ta łączy w sobie dwa podejścia do ekonomii – makro (polityka gospodarcza) i mikro (strategia przedsiębiorstw). Absolwent tej specjalności znając mechanizmy gospodarki i instrumenty polityki gospodarczej będzie potrafił wykorzystać swą wiedzę w planowaniu strategii działania jednostek gospodarczych.

Polityka i gospodarka żywnościowa
Specjalność umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie sposobów kierowania przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-spożywczego oraz jednostkami świadczącymi usługi na rzecz sfery żywnościowej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia gospodarstwa rolnego i zarządzania podmiotami gospodarczymi produkującymi na rzecz rolnictwa.

Gospodarka i administracja publiczna
Studenci zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania samorządów terytorialnych. Nabywają umiejętność rozpoznawania potrzeb publicznych i podejmowania odpowiednich decyzji w celu ich realizacji. Specjalność umożliwia solidne wykształcenie w dziedzinie ekonomii, prawa, nauk politycznych i zarządzania w aspekcie samorządowym.

Polityka przemysłowa i ekologiczna
Specjalność oferuje nowoczesną teorię ekonomii, ale i przykłady z życia gospodarczego, dotyczące ekonomiki przemysłu oraz ochrony środowiska. Po jej ukończeniu studenci przygotowani są do pracy w różnych instytucjach zajmujących się programowaniem rozwoju nowoczesnego przemysłu zgodnie z najnowszymi tendencjami na rynkach światowych i polityką ekologiczną Unii Europejskiej.

Przedsiębiorczość i innowacje
Specjalność ta przygotowuje przyszłych menedżerów i właścicieli firm do pracy w zakresie ekonomiki i zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenia
Przedmiotem studiów jest istota działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zdobywa się wiedzę w zakresie funkcjonowania i znaczenia ubezpieczeń gospodarczych dla gospodarki narodowej i ludności.

Przedmioty charakterystyczne dla kierunku Ekonomia, niezależnie od wybranej specjalności to między innymi:

ekonomia matematyczna – zapoznaje z matematyczną teorią popytu, produkcji i równowagi konkurencyjnej. Objaśnia modele równowagi.

rachunkowość finansowa – porusza zagadnienia związane z majątkiem, kapitałem, bilansem. Analizuje koszty, dochody, wycenę majątku, księgi handlowe, plan kont, jak i sprawozdania finansowe oraz międzynarodowe standardy rachunkowości.

rachunkowość zarządcza – obejmuje tematykę przychodów i rachunek kosztów oraz ich rozliczenie. Poza tym zajmuje się kalkulacją kosztów stałych i zmiennych progów rentowności oraz controllingiem.

finanse publiczne – przedmiot prezentuje zjawiska pieniężne i finansowe, zagadnienia związane z budżetem i skarbem państwa oraz budżetami samorządowymi. Omawiany jest również dług publiczny.

system podatkowy i celny Polski – przedmiot definiuje podatek, opłaty publiczne, cła. Analizuje system podatkowy i celny w Polsce. Zapoznaje z podatkami: majątkowym, przychodowym, dochodowym i konsumpcyjnym. Porusza zagadnienia związane z postępowaniem podatkowym i celnym, pojęcia przerzucania podatków i ceł.

historia gospodarcza – charakteryzuje systemy społeczno-ekonomiczne w dziejach od feudalizmu przez gospodarkę liberalną, kapitalizm dojrzały, wielki kryzys, po gospodarkę regulowaną i socjalizm.

polityka gospodarcza – przedmiot porusza zagadnienia związane z kształtowaniem polityki ekonomicznej państwa. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu polityki wzrostu ekonomicznego, mechanizmów oddziaływań na procesy gospodarcze. Studenci uzyskują podstawy wiedzy niezbędnej do pracy w organach władz państwowych, samorządowych, czy związkach zawodowych.

geografia gospodarcza – przedmiot obejmuje geografię jako naukę oraz wybrane problemy geografii ekonomicznej Polski i świata. Zapoznaje studenta z regionami ekonomicznymi
i procesami społeczno-gospodarczymi.

geografia ekonomiczna – zapoznanie słuchaczy z charakterystycznymi cechami współczesnej geografii i przestrzenią geograficzną. Poruszane są problemy urbanizacji. Analiza regionów ekonomicznych.

prognozowanie i symulacje – przedmiot obejmuje prognozy ekonometryczne i teorie prognozowania. Uczy oceny błędu prognozy i symulacji na modelach ekonometrycznych.