Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Doradca inwestycyjny – zawód przyszłości

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życie musi dokonać wyboru swojej ścieżki zawodowej. Wybór jest trudny. Mamy wiele możliwości, a raz wybrany zawód ciężko jest zmienić. W wyborze mogą nam pomóc studia, na których mamy możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Wybierając się na studia ekonomiczne mamy do wyboru wiele specjalności, które uczą, jak zostać między innymi: analitykiem finansowym, księgowym, doradcą finansowym, specjalistą rachunkowości i doradcą inwestycyjnym.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda zawód doradcy inwestycyjnego i co trzeba zrobić, aby nim zostać. Niewielu zdaje sobie również sprawę z tego, że w Polsce jest to zawód prestiżowy. Obecnie na rynku pracy mamy tylko 353 doradców inwestycyjnych (stan na 02.08.2011 r.).

Doradca inwestycyjny musi posiadać licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Aby ją zdobyć musi przystąpić do egzaminu, który składa się z III etapów. Licencja uprawnia do:

  • zarządzania cudzym portfelem instrumentów finansowych
  • doradzania w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe
  • zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  • zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
  • zarządzania otwartym funduszem emerytalnym.

Aby przybliżyć Wam zawód doradcy inwestycyjnego przeprowadziliśmy rozmowę z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezesem zarządu Związku Maklerów i Doradców.

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Magdalena Zajączkowska-Ejsymont:

 

Jestem absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (10.2002 r.-06.2007 r.). W 2006 r. uzyskałam licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Obecnie pracuję w PKO TFI S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywałam w takich instytucjach jak: AIG PTE S.A. na stanowisku zastępcy zarządzającego portfelem akcji oraz PZU Asset Management S.A. na stanowiskach kolejno analityka rynku akcji i doradcy inwestycyjnego. Od 2008 r. jestem również prezesem zarządu Związku Maklerów i Doradców. Jestem także członkiem American Finance Association, a od 2009 r. członkiem Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

 

Czym zajmuje się Związek Maklerów i Doradców, którego jest Pani prezesem?

MZE: Związek Maklerów i Doradców zrzesza osoby posiadające licencje maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego. ZMiD powstał w 1991 roku, a więc wraz z początkiem rynku kapitałowego w Polsce, a w chwili obecnej zrzesza ponad 1400 członków i jest największą tego typu organizacją. ZMiD aktywnie uczestniczy w pracach nad kształtem regulacji obowiązujących na polskim rynku kapitałowym, a także promuje wysokie standardy jego funkcjonowania, m.in. w obszarze obowiązków informacyjnych i sprawozdań finansowych spółek, zasad obrotu na rynkach finansowych, bezpieczeństwa obrotu i ochrony interesów inwestorów. W działaniach tych ZMiD współpracuje z agendami rządowymi, instytucjami rynku kapitałowego, a także Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Związek promuje również zawody maklera i doradcy oraz karierę na rynku kapitałowym w środowisku studentów i absolwentów wyższych uczelni. Działania te realizowane są poprzez współpracę z uczelniami, kołami studenckimi i fundacjami. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz działalności edukacyjnej ZMiD oferuje szeroką gamę szkoleń. Oferta ta skierowana jest zarówno do osób, które posiadają licencję, bądź są w inny sposób zawodowo związane z rynkiem kapitałowym, jak również do osób, które dopiero starają się zapoznać z nową dla nich tematyką rynku kapitałowego. Ważnym obszarem działalności ZMiD jest nadzór nad przestrzeganiem zasad etycznych w ramach wykonywania zawodów maklera i doradcy inwestycyjnego oraz ochrona interesów członków Związku. Do stosowania Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców, opracowanych przez ZMiD, zobowiązani są wszyscy członkowie. Na osoby naruszające zasady etyki Sąd Dyscyplinarny może nałożyć kary dyscyplinarne. ZMiD uczestniczy również na prawach strony w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF wobec maklerów i doradców inwestycyjnych, co umożliwia wyrażenie stanowiska środowiska profesjonalistów rynku kapitałowego w tych sprawach. Przejrzystość działań podejmowanych przez ZMiD zapewnia regularna komunikacja z członkami stowarzyszenia i innymi organizacjami rynku kapitałowego, prowadzenie badań ankietowych i udział w publicznych debatach w sprawach istotnych dla funkcjonowania rynku, obecność w mediach, redakcja biuletynu, a także publikacja stanowisk i opinii Związku na stronie internetowej. Poza podstawowymi funkcjami ZMiD stara się integrować środowisko maklerów i doradców poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, w tym m.in. Dnia Maklera i Doradcy, który jest największym w Polsce spotkaniem integrującym osoby zawodowo związane z rynkiem kapitałowym. Związek Maklerów i Doradców jest również członkiem międzynarodowych organizacji skupiających instytucje o podobnym zakresie działalności, w szczególności The European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) oraz The Association of Certified International Investment Analysts®, (ACIIA). W ramach tej ostatniej organizacji ZMiD uczestniczy w nadawaniu i promocji międzynarodowej desygnacji zawodowej Certified International Investment Analysts® (CIIA®).

Jako osoba posiadająca licencję doradcy inwestycyjnego na pewno zna Pani odpowiedź na najbardziej nurtujące wszystkich pytanie – czy zdobycie licencji jest trudne?

MZE: To zależy od tego jakie predyspozycje ma zdający i jak jest przygotowany. Z uwagi na charakter egzaminu częściej zdają go osoby mające umysł ścisły. Utrudnieniem może być też bardzo szeroki zakres egzaminu, dlatego dobrym rozwiązaniem jest kurs przygotowujący do egzaminu. Uczestnicy otrzymują profesjonalnie opracowane, skompresowane, najistotniejsze materiały, które ułatwiają przygotowanie do egzaminu. Ja tak zrobiłam i jestem z tego bardzo zadowolona. Z perspektywy czasu były to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. 

Jak wygląda egzamin na doradcę inwestycyjnego?

MZE: Egzamin na doradcę inwestycyjnego składa się z trzech etapów:

I etap: test jednokrotnego wyboru, 110 pytań, czas trwania 5 godzin. Za dobrą odpowiedź kandydat otrzymuje 2 pkt., brak odpowiedzi 0 pkt., za odpowiedź nieprawidłową -1 pkt. Próg zaliczenia egzaminu wynosi 135 punktów. Zdawalność zazwyczaj kształtuje się na poziomie ok. 20%-30%.

II etap: egzamin pisemny, 5 pytań otwartych z zakresu wyceny akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości - czas trwania 5 godzin. Minimalna liczba punktów zaliczająca zadanie - 51 na 100 możliwych do uzyskania. Aby zaliczyć drugi etap, trzeba zaliczyć wszystkie zadania.

III etap: egzamin pisemny, 2 pytania otwarte - z zakresu etyki oraz zarządzania portfelem, czas trwania 2 godziny. Minimalna liczba punktów zaliczająca zadanie - 51 na 100 możliwych do uzyskania. Aby zaliczyć trzeci etap trzeba zaliczyć wszystkie zadania.

Egzamin odbywa się co najmniej raz w roku (w zależności od frekwencji na I etapie organizowanym zawsze w okresie luty/marzec. Komisja może ustalić dodatkowy jesienny termin egzaminu).

Zaliczenie danego etapu (dotyczy etapu I oraz II) uprawnia do trzech najbliższych podejść do kolejnego etapu (odpowiednio etapu II oraz III). Wszystkie etapy odbywają się w Warszawie. Koszt: 500 zł za każdy etap. Etapy organizowane w odstępach około 1,5 - 2 miesięcznych.

Czym zajmuje się doradca inwestycyjny?

MZE: Doradca inwestycyjny pracuje zazwyczaj jako zarządzający portfelem akcji lub obligacji w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwie emerytalnym lub firmie typu asset management.

Na czym polega praca zarządzającego portfelami akcyjnymi?

MZE: W przypadku zarządzającego portfelami akcyjnymi praca polega na optymalizacji alokacji portfelowej funduszy (ustalaniu jaki udział akcji powinien mieć fundusz) oraz na selekcji spółek do zarządzanych portfeli (doborze konkretnych spółek). Zazwyczaj zarządzający kierują się przy tym analizą fundamentalną, co oznacza m.in. dogłębną analizę wszystkich spółek notowanych na GPW, a także poszukiwanie obiecujących spółek notowanych za granicą. Analiza spółki to przede wszystkim bardzo dobre rozumienie branży w której działa, jej specyfiki, potencjału rozwoju, a także daleko idąca analiza jej sprawozdań finansowych, spotkania z zarządami spółek oraz wycena. Podejście od strony mikro dotyczy oczywiście selekcji. O poziomie alokacji decyduje przede wszystkim to, co dzieje się na świecie, a więc szeroko rozumiana makroekonomia i inne czynniki globalne.

Na czym polega praca zarządzającego portfelami obligacyjnymi?

MZE: W przypadku zarządzającego portfelami obligacyjnymi praca polega na doborze do portfela odpowiednich obligacji, w zależności od przewidywań spadku lub wzrostu stóp procentowych oraz na analizowaniu firm emitujących papiery dłużne pod kontem ich ryzyka kredytowego (możliwej niewypłacalności).

Dlaczego wybrała Pani taki zawód? Czy brała Pani pod uwagę również inne kierunki studiów?

MZE: Z uwagi na zainteresowanie naukami ścisłymi rozważałam podjęcie studiów na informatyce na Politechnice Łódzkiej oraz na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Nie było niestety możliwości studiowania na pierwszym roku dwóch kierunków równolegle na różnych uczelniach, zdecydowałam się więc ostatecznie na finanse. W trakcie studiów miałam możliwość zapoznania się z wieloma dziedzinami, najbardziej interesował mnie jednak rynek kapitałowy. Pracę magisterską pisałam na temat strategii opcyjnych, gdyż szczególnie ciekawe wydawały mi się instrumenty pochodne. O egzaminie na doradcę dowiedziałam się, analizując możliwe do uzyskania uprawnienia zawodowe w dziedzinie finansów. Jego charakter – mało teoretycznych pytań, a dużo zadań i case-studies - bardzo mi odpowiadał i dlatego postanowiłam spróbować.  Wszystkie trzy etapy zdałam za pierwszym razem, a później wszystko potoczyło się bardzo szybko.

Czy Pani kariera zawodowa od początku była związana z finansami?

MZE: Tak. Po trzecim roku studiów odbyłam praktykę w Domu Inwestycyjnym BRE Banku w Łodzi, a po czwartym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przełomie czwartego i piątego roku zdałam egzamin na doradcę inwestycyjnego. Licencję doradcy posiadało wtedy niewiele ponad dwieście osób w Polsce, a wśród nich zaledwie pięć kobiet. Egzamin, choć charakteryzuje się dużą skalą trudności, stanowi przejrzystą ścieżkę do rozpoczęcia kariery na rynku kapitałowym, dzięki czemu ułatwia młodym osobom dostęp do zawodu analityka, a dalej zarządzającego. Zaraz po zdaniu egzaminu rozpoczęłam pracę na stanowisku analityka w PZU Asset Management S.A.

Jak rozwijała się Pani kariera doradcy inwestycyjnego?

MZE: Pracę rozpoczęłam na piątym roku studiów w PZU Asset Management S.A. na stanowisku analityka, a następnie doradcy inwestycyjnego. Dość szybko przekonałam się, że interesuje mnie nie tylko analizowanie spółek, ale i zarządzanie funduszami. Z tego też powodu, po blisko dwóch latach pracy, przeszłam do AIG PTE S.A. na stanowisko zastępcy zarządzającego. Obecnie pracuję w PKO TFI S.A., gdzie zarządzam funduszami akcyjnymi. Od samego początku praca na rynku kapitałowym bardzo mnie fascynowała. Duże znaczenie w rozwoju kariery zawodowej mają również ludzie, z którymi się współpracuje. Ja trafiłam na znakomitych profesjonalistów w każdej firmie, w której pracowałam. Od 2008 r. pełnię również funkcję prezesa Związku Maklerów i Doradców, stowarzyszenia zrzeszającego maklerów i doradców.

Czy doradca inwestycyjny to profesja, o której można powiedzieć „zawód z przyszłością”?

MZE: Z całą pewnością jest to zawód z przyszłością. Wiedza związana z wyceną i analizowaniem spółek przydatna jest w każdej dziedzinie finansów oraz w realnej gospodarce. Sądzę, że czeka nas wiele zmian, szczególnie jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, a charakter zawodu doradcy inwestycyjnego będzie zmieniał się razem z nimi.

Czy prawdą jest, że zarówno sukcesy, jak i porażki są codziennością w tym zawodzie? 

MZE: Sukcesy i porażki w naszym zawodzie to codzienność, biorąc pod uwagę zmienność rynku. Jest to bardzo cenne, bo człowiek cały czas się czegoś nowego uczy, a sukcesy i porażki pozwalają wyciągać wnioski na przyszłość, dlatego ta praca jest tak wciągająca i ciekawa.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć młodzi adepci, rozpoczynający swoją karierę w tym zawodzie?

MZE: Młode osoby po zdaniu egzaminu najprawdopodobniej rozpoczną karierę jako analitycy. Wynagrodzenie, jeśli się osoba sprawdzi, jest wysokie w porównaniu do innych zawodów. Jest to też zawód, oczywiście o ile jest się profesjonalistą, w którym dość szybko można awansować, a co za tym idzie wynagrodzenie wzrasta. W przypadku zarządzających poza pensją stałą znaczącą część stanowią premie uzależnione od osiąganych wyników.

Jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie?

MZE: Na rynku mamy dwie strony – buy side i sell side. Buy side to np. TFI czy PTE, sell side to domy maklerskie. Zazwyczaj zaczyna się karierę od pracy analityka, czasem tradera po stronie buy side lub analityka po stronie sell side. Trzeba mieć tu na uwadze, że praca analityka jest zupełnie inna po każdej ze stron. Zależnie od tego czy się ktoś sprawdzi, można awansować na stanowisko zarządzającego. Zdarza się też, że niektóre osoby nie chcą zarządzać i wolą pracować jako analitycy.

Czy ma Pani jakieś rady dla osób, które chcą się w przyszłości związać z tym zawodem?

MZE: Tak – zdać egzamin jeszcze na studiach - wtedy ma się więcej czasu na naukę. Pracując jest to już znacznie trudniejsze.

 

Dziękujemy za rozmowę.

 

 

 

 W zakresie zadań analityka bankowego znajdują się różnego rodzaju analizy skuteczności narzędzi finansowych banku oraz współpraca z klientami, najczęściej korporacyjnymi. Mediana wynagrodzenia analityków bankowych w 2010 roku wyniosła 4500 zł.Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego. Usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych.Współczesny rynek ubezpieczeń to znacznie więcej niż zabezpieczenie się przed kradzieżą samochodu. Wartość rynku ubezpieczeń w Polsce szacuje się na ok. 60 mld zł. Sprawdź na czym polega praca w ubezpieczeniach.Jakiś czas temu zamieściliśmy wywiad z Panią Magdaleną Zajączkowską-Ejsymont, prezesem zarządu Związku Maklerów i Doradców. Pani Magdalena pomyślnie zdała egzamin na Doradcę Inwestycyjnego. Podczas, gdy ona ma już to za sobą – są ludzie, którzy przygotowują się do egzaminu. Jednym z nich jest Pan Mariusz Śliwiński, właściciel portalu www.maklers.pl oraz Makler Papierów Wartościowych.Zawód księgowego jest zdecydowaniem zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych.Rzeczywistość wokół nas zmienia się bardzo szybko. Wpływa na to rozwój różnych dziedzin nauki, zwłaszcza technologii, globalizacja i wiele innych czynników. Zmiany na świecie, w społeczeństwie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przeobrażeniach na rynku pracy.W tym dziale dowiesz się, jakie zawody zagwarantują Ci szybkie znalezienie pracy oraz pewne zarobki. Być może znajdziesz tutaj również zawód, o którym istnieniu nie miałeś pojęcia, a który może okazać się twoim przeznaczeniem.Wysoka stopa bezrobocia oraz wzmożona emigracja zarobkowa Polaków skłaniają ekspertów do spraw rynku pracy do ciągłego aktualizowania list zawodów przyszłości. Analitycy podają nazwy konkretnych kierunków studiów, na jakie warto aplikować oraz wymieniają profesje, do wykonywania których należy się przygotować, aby zapewnić sobie silną pozycję rynkową, czyli odnieść sukces.