Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 POLITYKA SPOŁECZNA

Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Polityka społeczna to bardzo rozległa dziedzina, oferująca ciekawą pracę dla osób o zainteresowaniach społecznych i ekonomicznych.

Studiując na kierunku Polityka społeczna istnieje możliwość wybrania m.in. takich specjalności, jak:

Finanse i zarządzanie usługami społecznymi – Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu polityki społecznej, finansów i zarządzania. Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z zakresu polityki społecznej i wiedzę ekonomiczną do pracy w instytucjach usług społecznych, np. zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Komunikacja społeczna – specjalność ta przygotowuje pracowników łączących wiedzę z polityki społecznej, wiedzę ekonomiczną i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, do pracy w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, a zwłaszcza w publicznych i prywatnych instytucjach sfery polityki społecznej.

Lokalna polityka społeczna - absolwent tego kierunku studiów powinien być przygotowany do realizacji zadań socjalnych o charakterze operacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich finansowania. Powinien być wykwalifikowanym, kompetentnym urzędnikiem, a zakres jego wykształcenia powinien pozwalać mu na pełnienie również ról kierowniczych na niższych szczeblach zarządczych w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych, na każdym poziomie: lokalnym, regionalnym, krajowym.

Studenci Polityki społecznej mogą spotkać się m.in. z następującymi przedmiotami:

instytucje europejskie – przedmiot obejmuje: cele i zasady integracji europejskiej; prawo europejskie; instytucje europejskie – Rada Europy, Unia Europejska, jednostki terytorialne Unii Europejskiej; politykę regionalna Unii Europejskiej.

administracja publiczna – przedmiot obejmuje: współczesny ustrój administracji publicznej w układzie poziomym i pionowym;  administrację centralną i terytorialna; procesy i procedury decyzyjne; prawo, etykę i kadry w administracji publicznej.

polityka rynku pracy – przedmiot obejmuje: pojęcie rynku pracy; podaż pracy i jej determinanty – popyt, czynniki kształtujące popyt na pracę; politykę rynku pracy wobec bezrobocia.

wprowadzenie do polityki społecznej – przedmiot obejmuje: politykę społeczna jako dyscyplinę nauk społecznych; metody badawcze polityki społecznej; kategorie polityki; wartości, cele i zasady polityki społecznej.

logika – przedmiot obejmuje: logiczną teorię języka; elementy klasycznego rachunku zdań; elementy teorii relacji; relacje równoważnościowe; teorię definicji.

ekonomia – przedmiot obejmuje: szkoły i kierunki rozwoju ekonomii; mikroekonomię;  makroekonomię; teorię równowagi ogólnej;  czynniki wzrostu gospodarczego; politykę finansową.

prawo – przedmiot obejmuje: istotę i charakterystykę prawa; normę prawną i stosunek prawny; źródła prawa i wykładnia prawa; stanowienie prawa; system prawa i egzekwowanie prawa; elementy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

komunikacja interpersonalna – przedmiot obejmuje: pojęcie i rodzaje komunikowania; funkcję komunikowania; znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy służb społecznych; kompetencje komunikacyjne – prowadzenie dialogu; zasady dobrej komunikacji.

historia społeczna i gospodarcza – przedmiot obejmuje: rewolucję francuską – pojawienie się nowych idei; rewolucję przemysłową – wpływ na przeobrażenia społeczne i gospodarcze; kwestie narodowe; I wojnę światową – emancypacja państw narodowych w Europie.

techniki zarządzania – przedmiot obejmuje: menadżer – jego role i funkcje; zarządzanie w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit; techniki delegowania uprawnień i odpowiedzialności; techniki zarządzania przez wyniki, wyjątki i określanie celów; techniki formułowania misji, celów i zadań; techniki zarządzania zmianą.