Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Public relations

Public relations (PR) (z ang. - publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) dotyczą kształtowania stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Podstawowy schemat zawiera organizację, realizującą misję o charakterze publicznym; otoczenie tej organizacji (np. klienci, mieszkańcy, członkowie władz lokalnych); relacje pomiędzy nimi, określone wzajemnymi potrzebami.

Analiza SWOT - analiza silnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron danego przedsięwzięcia, możliwości (opportunities) i zagrożeń (threats), wynikających z podjęcia działań. Analiza SWOT może dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, danej jednostki organizacyjnej, asortymentu produktów lub konkretnego towaru. W podstawowym schemacie badania wyróżnia się czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, w ich zaś ramach określa się silne i słabe strony, szanse i zagrożenia danego projektu.

Analiza sytuacji - badanie stanu wyjściowego, określenie wizerunku istniejącego i pożądanego, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji pochodzących z otoczenia przedsiębiorstwa i jego środowiska wewnętrznego dla oceny jego stanu i perspektyw dokonywanej z punkty widzenia aktualnej sytuacji będącej wynikiem dotychczasowej strategii i reakcji na nią uczestników rynku oraz własnych pracowników

Artykuł sponsorowany – tekst wyglądający jak tekst redakcyjny, zawierający treści reklamowe i publikowany na takich samych zasadach jak reklama – odpłatny.

Audyt komunikacyjny - element analizy sytuacji wyjściowej. Celem jest zbadanie funkcjonującego systemu komunikacji organizacji oraz rozpoznanie potrzeb informacyjnych otoczenia. Badaniu podlegają takie elementy, jak kanały przekazywania informacji, skuteczność przekazu, wiedza społeczeństwa na temat organizacji. Wnioski i zalecenia na przyszłość służą planowaniu przyszłej działalności public relations.

Audyt społeczny - analiza firmy pod kątem jej społecznej tożsamości i wizerunku. Określa zgodność różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa z zasadami odpowiedzialności społecznej oraz bada wizerunek społeczny firmy w opinii otoczenia firmy i jej klientów.

Badania trackingowe - są to powtarzane w czasie badania mierzące np.: dynamikę świadomości marki, produktu czy reklamy. Stanowią źródło wiedzy na temat efektywności wykorzystanych mediów i reklam.

Benchmarking - pojęciem tym określa się działania firmy, nastawione na twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych firm w dowolnej dziedzinie. Benchmarking może mieć charakter: strategiczny (firma porównuje się z liderami w swojej branży), proceduralny (firma porównuje się z liderami dowolnej branży, liderami w różnych dziedzinach działalności), marketingowy (firma systematycznie bada i porównuje opinie, dotyczące jakości i istotnych cech produktu firmy z opiniami o wyrobach firm konkurencyjnych).

Brand (marka) - dźwięk, symbol, znak, dzięki którym firmy wyróżniają produkt na tle konkurencji. Marka tworzy popyt, pomaga w identyfikacji określonej oferty. Przyjmuje się, że podstawowym celem firmy jest dążenie do stworzenia silnego brand image marki, a czasem nawet brand personality, czyli wyrobienia osobowości swojej marce.

Brief - to dokument, który zawiera uporządkowany spis celów kampanii i wytycznych jakie ma spełniać reklama lub dana kampania. Zawiera wymagania i preferencje klienta względem agencji. Na podstawie tego dokumentu zleceniobiorca przystępuje do pracy nad projektem.

Brief mediowy - służy działowi obsługi klienta do kontaktowania się z działem mediów. Brief mediowy określa takie elementy, jak przedmiot kampanii (kampania firm, marki, produktu), cele kampanii wg klienta, produkt kampanii, grupa docelowa, czas, charakter kampanii, preferencje dotyczące mediów, budżet kampanii, a także termin prezentacji.

Brief strategiczny - to inaczej brief wewnętrzny. Wykorzystywany w kontakcie między poszczególnymi jednostkami działu obsługi klienta a działem strategicznym. Składa się z 3 elementów: grupy docelowej, obietnicy i konkurencji. Na podstawie briefu strategicznego powstaje media plan.

Briefing - spotkania (głównie z dziennikarzami zajmującymi się daną tematyką) mające na celu dyskusję nad konkretnymi zdarzeniami, służą wyjaśnieniu różnorodnych kwestii.

Broadcasting - dystrybucja materiałów audio lub video do określonej liczby odbiorców, którzy należą do większej grupy społecznej.

Business events - wszelkie imprezy służące komunikacji z otoczeniem wewnętrznym przedsiębiorstwa (święta, wyjazdy integracyjne) oraz z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa (konferencje prasowe, kongresy, targi branżowe).

Cause related marketing - CRM, marketing społecznie zaangażowany; w marketingu społecznie zaangażowanym firmy wspierają określony cel społeczny jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia własnej sytuacji rynkowej oraz wizerunku.

Cele public relations - dzieli się je na ogólne, strategiczne - uniwersalne dla wszystkich typów organizacji, wynikające z nich cele operacyjne, czyli pośrednie, służące realizacji celów strategicznych oraz subcele lub zadania potrzebne do zrealizowania celów operacyjnych i strategicznych.

Clipping - jeden ze sposobów analizy efektywności działań public relationis, polegający na analizie informacji pojawiających się w mediach (monitoring mediów).

Co–branding - system prospołecznie ukierunkowanego marketingu, który ma na celu zbudować świadomość promowanej marki.

CR - wskaźnik skuteczności akcji marketingowej odzwierciedlający procent osób, które zrobiły zakup (lub podjęły inne stawiane za cel działanie np. dokonały subskrypcji newslettera). Liczymy go dzieląc liczbę osób, które podjęły pożądane działanie przez liczbę osób, do których akcja marketingowa była w danym okresie czasu skierowana.

CRM (Customer Relationship Management) - ogół działań marketingowych wspartych odpowiednimi narzędziami informatycznymi, których zadaniem jest usprawnienie relacji firma-klient. System CRM integruje informacje na temat firmy, klientów, produktów oraz sprzedaży umożliwiając szybkie podejmowanie kluczowych decyzji.

CSR - to odpowiedzialność społeczna biznesu - koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Czarny PR - to wszystkie rodzaje komunikacji, które podejmowane są w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd, oparte na nieprawdzie bądź zmanipulowanej prawdzie i dotyczące podmiotów innych niż strona komunikująca. Nie jest narzędziem używanym przez profesjonalistów - jest działaniem wysoce nieetycznym.

Dyferencjał semantyczny (profil semantyczny) - narzędzie do badania wizerunku organizacji, które polega na opracowaniu listy określeń przeciwstawnych, które mogłyby opisywać przedsiębiorstwo. Uczestnicy badania zaznaczają na skali liczbowej wartość, która wg nich określa natężenie danej cechy w odniesieniu do analizowanej organizacji.

E-pr - prowadzenie działań PR-owskich w internecie oraz wykorzystanie narzędzi elektronicznych przy prowadzeniu tradycyjnych działań public relations.

Event - jedno z instrumentów PR, mające na celu zainteresowanie otoczenia (w tym mediów). Do wydarzeń typu events zalicza się różnego rodzaju konferencje, targi, jubileusze, imprezy sportowe, a także wydarzenia motywacyjne i społeczne.

Feature release - rodzaj komunikatu prasowego, będącego analizą konkretnego zagadnienia specjalistycznego. Kierowane głównie do pism fachowych.

Follow-up - kontakt telefoniczny lub e-mailowy z dziennikarzem, do którego wysłało się informację prasową w celu potwierdzenia jej dostarczenia lub uzyskania dodatkowych informacji. Obecnie follow-up jest uważany za przestarzałą formułę, ponieważ publicyści nie lubią tego typu działań.

Grupa docelowa - adresaci, odbiorcy określonego działania lub programu.

Grupy otoczenia - grupy stanowiące otoczenie danej firmy i oddziałujące na nią pośrednio lub bezpośrednio. Należą do nich: środowisko wewnętrzne firmy, czyli pracownicy, dyrekcja, akcjonariusze i środowisko zewnętrzne, czyli klienci, konkurencja, społeczność lokalna oraz środowiska opiniotwórcze, takie jak media, władze lokalne.

Header - jest to wydzielona część tekstu, znajdująca się na jego początku, najczęściej zawierająca najważniejsze informacje; inaczej: lead, główka.

Instrumenty PR - narzędzia stosowane w kampaniach służące realizacji określonych strategii i osiągnięciu wyznaczonych celów. Wśród nich wyróżnia się broszury, gazetki zakładowe, ulotki, imprezy itp.

Kampania społeczna - szereg działań skierowanych na zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi za pomocą masowych kanałów komunikacji (media klasyczne, działania niekonwencjonalne).

Komunikacja wewnętrzna - komunikacja wewnątrz firmy, między różnymi szczeblami pracowników a także między zarządem, kierownictwem a pracownikami, jest możliwa dzięki różnym kanałom komunikacji wewnętrznej takich jak: biuletyn wewnętrzny, tablica ogłoszeń, poczta e-mail, spotkania zespołu i inne.

Komunikacja zewnętrzna - komunikacja między firmą a jej otoczeniem zewnętrznym, czyli klientami, konkurencją, społecznością oraz władzami, za pośrednictwem reklamy, prasy, wydawnictw firmowych, konferencji, sponsoringu, wydarzeń, szkoleń, spotkań oraz innych bardziej lub mniej bezpośrednich metod komunikowania.

Konferencja prasowa - impreza z udziałem dziennikarzy oraz przedstawicieli firmy służąca zakomunikowaniu ważnych wydarzeń mających związek z firmą. Podczas tego typu spotkania istnieje możliwość szczegółowego omówienia problemu oraz wyjaśnienia wątpliwości.

Layout - kształt graficzny np. materiałów firmowych, wydawnictw wewnętrznych.

Lead (lid) – część informacji prasowej będąca jej streszczeniem. Odpowiada na pytania: co, kto, gdzie, kiedy, dlaczego, z jakim skutkiem? Inaczej: header.

Marketing polityczny - zastosowanie metod oraz technik marketingu do działalności politycznej i do polityków, a zwłaszcza dotyczących badania ich popularności, wielkości elektoratu, tworzenia ich wizerunku oraz promocji polityków i głoszonych przez nich programów dla celów wyborczych itp.

Marketing mix - zbiór narzędzi marketingowych (produktu, ceny, promocji, dystrybucji i ludzi), za pomocą których przedsiębiorstwo wpływa na zjawiska rynkowe. Poprzez szczegółową analizę poszczególnych elementów i działań oraz współzależności między nimi przedsiębiorstwo opracowuje idealną koncepcję marketingu mix i wykorzystuje ją do realizacji zamierzonych celów marketingowych.

Mat release - jest to materiał przygotowany przez firmowy zespół public relations, przesyłany głównie gazetom lokalnym i czasopismom o mniejszym nakładzie. Najczęściej dołącza się do niego zdjęcia lub grafiki.

Media Relations - rodzaj komunikacji w obszarze PR, w którym grupą docelową są środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet). Podstawowymi formami aktywności Media Relations są: komunikaty prasowe, spotkania prasowe, wycieczki prasowe oraz kontakty nieformalne. Celem Media Relations jest nawiązanie z mediami więzi pozwalających na skuteczniejsze przekazywanie za ich pośrednictwem informacji do dalszych grup docelowych.

Monitoring mediów - selekcja oraz kompleksowa analiza informacji w mediach dotyczących wybranej organizacji, konkurencji lub branży. Ze względu na rodzaj medium, wyróżnia się monitoring prasy, telewizji, radia i Internetu. Monitoruje się również agencje informacyjne, zjawisko sponsoringu oraz product placementu.

News release - rodzaj komunikatu prasowego - krótka i zwięzła informacja wysyłana do mediów w celu publikacji.

Planowanie działań public relations - określenie celów i grup docelowych, dobór narzędzi, stworzenie harmonogramu i kosztorysu.

Podcast - forma internetowej publikacji dźwiękowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS do plików dźwiękowych

Pop-up - jest to forma reklamy internetowej w postaci okienka wyskakującego podczas otwierania strony.

Portret konsumenta - jeden z bardziej niezawodnych sposobów opisania grupy docelowej, czyli grupy, dla której przekaz reklamowy jest przeznaczony. Jest to precyzyjny opis jednej osoby, która reprezentuje grupę docelową.

Press release (komunikat prasowy) - rodzaj informacji przeznaczonej dla dziennikarzy służącej podtrzymaniu kontaktu z mediami i przypominaniu im o istnieniu organizacji oraz informowaniu o zmianach, nowościach, produktach itp.

Press statement (oświadczenie prasowe) - komunikat prasowy, stosowany okazjonalnie i zawierający oficjalny tekst, pozbawiony dodatkowych komentarzy.

Public affairs - relations skierowane na sfery polityczne, grupy rządzące, społeczności lokalne i samorządy lokalne w celu wywierania wpływu na politykę społeczną.

Relaunch - ponowne wprowadzenie marki na rynek, związane ze zmianą jej wizerunku. Często połączone z kampanią reklamową i działaniami public relations.

Sampling - sposób badań popytu na przygotowywany wyrób, jak również promocji nowych produktów, polegający na rozdawaniu klientom bezpłatnych próbek produktu, organizowaniu w sklepach lub na specjalnych pokazach handlowych degustacji produktów w połączeniu z ich próbną sprzedażą.

Sponsoring - działalność marketingowa polegająca na wydatkowaniu pieniędzy i środków rzeczowych przez producentów towarów i usług (sponsorów) na wspieranie społecznie użytecznej działalności (sportowej, kulturalnej, oświatowej, ekologicznej itp.) w celu wywołania pozytywnych skojarzeń z firmą sponsorującą, czy też ich podtrzymania i stworzenia oraz utrwalenia dobrej opinii o sponsorze.

Teczka prasowa - materiały przeznaczone dla dziennikarzy, przekazywane najczęściej w trakcie konferencji prasowej. Wśród nich zamieszcza się backgroundery, zdjęcia itp.

Triple Bottom Line - idea mierzenia stabilności firmy za pomocą trzech wskaźników: wyników ekonomicznych, wpływu na środowisko oraz wpływu na otoczenie społeczne.

Viral marketing - marketing wirusowy, stosowanie technik marketingowych, dzięki którym treści reklamowe czy inne newsy mogą dotrzeć do jak największej ilości konsumentów w formie marketingu szeptanego (klienci sami między sobą rozpowszechniają informacje). Logistyka