Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Licealisty
 Logistyka

Proces logistyczny - jest to uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Efektem procesu logistycznego jest usługa logistyczna.

Usługa logistyczna -  jest to przetransportowanie lub magazynowanie produktu logistycznego w jakości, ilości i w czasie zgodnym z oczekiwaniami klientów.

Centra logistyczne - samodzielne podmioty gospodarcze dysponujące wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (głównie siecią dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki), wyposażeniem, personelem i organizacją, świadczące usługi logistyczne (przewóz, przeładunki, magazynowanie, rozdział i kompletacja, funkcje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne) w ramach doraźnych zleceń lub ciągłych umów z dostawcami zewnętrznymi.

Badanie rynków dostawców i zaopatrzenia - rodzaj badań rynku potencjalnych przedsiębiorstw mogących sprostać danemu zapotrzebowaniu. Głównymi informacjami w tym badaniu są: liczba dostawców, ich udziały w rynku, cena produktów, szacunek kosztów nawiązania współpracy, jakościowe parametry dostaw itp.

Transport multimodalny - partner dysponujący własną siecią oddziałów terenowych, potencjałem magazynowym i przeładunkowym, centrami rozdzielczo - dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu rynków zakupu i zbytu, siecią regularnych połączeń, niezawodnym systemem łączności, technikami komputerowymi służącymi do optymalizacji ciągów ładunkowych, a przede wszystkim doświadczoną i sprawną kadrą.

Gestia transportowa - to zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek zorganizowania transportu i pokrycie kosztów tego transportu.

Business logistics - proces planowania, wdrażania i kontroli efektywnego ekonomicznie i skutecznego przepływu i składowania produktów, usług i informacji z punktu początkowego do punktu konsumpcji, celem zaspokojenia potrzeb nabywców.

Audyt logistyczny - ma na celu ocenę stanu logistyki w przedsiębiorstwie. Pozwala wskazać możliwości usprawnienia procesów i ograniczenia kosztów funkcjonowania. Określa kierunki zmian i szacuje spodziewane efekty na poziome strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzone w ramach usługi analizy pozwalają na wyznaczenie obecnych wartości wskaźników logistycznych w badanych obszarach i wskazanie źródeł podniesienia efektywności logistyki w przedsiębiorstwie.

Dystrybucja - przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od: rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców; przewidywania wysokości popytu; krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży; szybkiego realizowania zamówień klientów; doboru sprawnych i efektywnych kanałów dystrybucji.

Zaopatrzenie - proces pozyskiwania dóbr i usług dla przedsiębiorstwa, działania zakupu towarów i usług dla przedsiębiorstwa. Zaopatrzenie obejmuje wszystkie działania, które są niezbędne do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytkownika.

Logistyka zaopatrzenia - system zarządzania przepływem materiałów od dostawców do obszarów produkcji za właściwą cenę, we właściwej ilości, we właściwym czasie, jakości i miejscu.

Sieć dostaw (ang. supply networks) - jest to połączona ze sobą pewna ilość łańcuchów dostaw (zarówno prostych, jak i sieciowych). W sieci dostaw dokonywana jest kompleksowa optymalizacja przepływu materiałowego we wszystkich łańcuchach dostaw wchodzących w jej skład. Powstanie sieci dostaw związane jest z faktem uczestnictwa części przedsiębiorstw w więcej niż jednym łańcuchu dostaw. Ważnymi elementami sieci dostaw są jej integratorzy - ogniwa będące punktem styku więcej, niż jednego łańcucha dostaw, w których realizowana jest optymalizacja całej sieci, np. koordynacja działań oraz łączenie zasobów pojedynczych uczestników celem wykonania określonego zadania.

Logistyka - jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.


Działania logistyczne - mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Głównym celem działań logistycznych jest maksymalizacja zysków i minimalizacja kosztów, poprzez integrowanie poszczególnych elementów podmiotu, w którym działa.

Sieć dystrybucji - grupa współpracujących przedsiębiorstw realizujących dostawy od dostawców do wielu odbiorów.

System logistyczny - to celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji. System logistyczny można rozpatrywać wyróżniając w nim trzy płaszczyzny (trzy struktury): przestrzenną – akcentowaną w definicji poprzez połączenie elementów systemu i przepływ strumieni towarów; organizacyjną – definicja mówi o zorganizowaniu elementów systemu; informacyjną – w definicji przejawia się w postaci przepływu strumieni finansowych i informacji.

Logistyka produkcji – obejmuje różne zagadnienia związane z produkcją, np. jej planowanie i sterowanie przebiegiem, jak również jej synchronizację.

Logistyka dystrybucji – obejmuje kształtowanie, sterowanie i kontrolę wszystkich procesów polityki dystrybucyjnej, które są konieczne do przetransportowania dóbr (gotowych produktów i towarów handlowych) od przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego do jego klientów.

Logistyka transportu – obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem koncepcji i narzędzi logistycznych w transporcie materiałów i ludzi.

Logistyka marketingowa – połączenie logistyki zaopatrzenia oraz logistyki dystrybucji. Nazwa wzięła się stąd, iż elementy te stanowią wspólną część zainteresowania nauk: logistyki i marketingu.

Logistyka odzysku – obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia w celu odzyskania wartości lub właściwego zagospodarowania. Jak sama nazwa wskazuje przypływy te są ukierunkowane odwrotnie, niż w tradycyjnie pojmowanej logistyce.

e-logistyka – obejmuje aspekty wykorzystania Internetu i systemów informatycznych celem współpracy i integracji w łańcuchach i sieciach dostaw.

Cele zarządzania logistycznego – wyróżnia się 7 takich celów: dostarczanie odpowiednich produktów i usług; w odpowiednie miejsce; w odpowiedniej ilości; odpowiedniemu klientowi; w odpowiednim momencie(czasie); zachowując odpowiednią jakość; przy odpowiednim koszcie. Odnoszą się one do technicznych usług publicznych takich jak: transport, gospodarka wodna, energetyka, gospodarka odpadami, cmentarnictwo, telekomunikacja itp.

Polityka spedycyjna - działalność państwa i występujących z jego ramienia organów, mająca na celu zapewnienie ilościowej, przestrzennej dostępności usług transportowych o optymalnej strukturze przy danych zasobach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Można wyróżnić trzy, zagregowane zadania polityki transportowej, związane z: rozwojem systemu transportowego, funkcjonowaniem systemu transportowego, oddziaływaniem na otoczenie.

Spedycja - działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.

Usługa logistyczna – jest to zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów wraz z pełną obsługą formalno – prawną, w tym celną. Obejmuje zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania, a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw.

Źródło: www.logistykawpolsce.pl