Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Studenta/Absolwenta
 Umowa z pracodawcą

UMOWA O PRACĘ
Jest formą zatrudnienia, którą szczegółowo reguluje Kodeks Pracy. Daje najwięcej uprawnień i przywilejów (możliwość płatnego urlopu, świadczenia socjalne itp.), ale jednocześnie nakłada na pracownika więcej obowiązków (przepracowanie określonej liczby godzin, wykonywanie wszystkich poleceń przełożonego itd.).
Umowa (zawarta na piśmie) powinna określać:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę zawarcia,
 • warunki pracy,
 • wynagrodzenie.

Umowa o pracę na okres próbny.
Pracodawca zawiera umowę na okres próbny, aby sprawdzić, czy jako pracownik spełniasz jego wymagania. Dla nowozatrudnionego jest to możliwość empirycznego sprawdzenia czy to jest praca, o jakiej marzył, czy dalej chce podążać w tym kierunku.

Ten rodzaj umowy zawierany jest zazwyczaj na okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Po upływie tego czasu nie można umowy przedłużyć ani zawrzeć jej ponownie. Istnieje natomiast możliwość zawarcia umowy o prace innego rodzaju.

Umowa na czas określony.
Może być zawarta zarówno na kilka dni, jak i na kilka lat (brak ograniczeń prawnych). Możliwość dwutygodniowego wypowiedzenia istnieje tylko w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w pozostałych przypadkach nie można jej rozwiązać przed upływem terminu wyznaczonego w umowie.

Można zawrzeć jedynie dwie terminowe umowy pod rząd, trzecia będzie traktowana jako umowa zawarta na czas nieokreślony. Pracodawca nie ma możliwości ominięcia tego przepisu – przedłużenie umowy (poprzez aneks) również skutkuje zawarciem jej na czas nieokreślony.

Umowa na czas wykonania określonej pracy.
Umowa terminowa zawierana głównie w przypadku braku możliwości określenia terminu zakończenia zadania (projektu). Strony powinny dokładnie określić zakres wykonywanej pracy. Kończy się ona w dniu zakończenia określonej pracy.

Umowa o zastępstwo.
Umowa zawierana w celu zatrudnienia nowej osoby na miejsce pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności (urlop macierzyński, choroba). Może być ona zawierana dowolną ilość razy i kończy się wraz z upływem terminu wyznaczonego w umowie.

Umowa na czas nieokreślony.
Najbardziej pożądany przed pracowników rodzaj umowy. Gwarantuje stabilizację ekonomiczną i społeczną. Będąc zatrudnionym na czas nieokreślony łatwiej uzyskać kredyt czy dokonać zakupu na raty. Rozwiązanie umowy może wystąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

UMOWY CYWILNOPRAWNE
Umowy o pracę są dla pracodawcy dużym obciążeniem, co wiąże się z obowiązkiem płacenia świadczeń – ubezpieczenia, fundusz socjalny itp.). Zawieranie umów cywilnoprawnych pomaga im uniknąć części kosztów. Strony w umowie są sobie równe, brak charakterystycznego dla umów o pracę stosunku podwładności. Są one regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.

Umowa o dzieło.
Pociąga za sobą najmniejsze obciążenia (m.in. brak konieczności opłacania składek ZUS). Jest to umowa rezultatu – powinno powstać konkretne dzieło (np. rzeźba, artykuł).
Umowa powinna określać:

 • rodzaj dzieła,
 • termin wykonania,
 • wynagrodzenie oraz sposób jego zapłaty.

Jeśli dzieło będzie wykonane niewłaściwie bądź termin jego oddania będzie się opóźniał zamawiający może odstąpić od umowy. Niewątpliwą zaletą jest dowolność miejsca i sposobu wykonania dzieła – liczy się efekt końcowy. Należy jednak pamiętać, że umowa nie gwarantuje świadczeń socjalnych.

Umowa zlecenie.
Ten rodzaj umowy stał się dla pracodawców mniej korzystny, od kiedy zlikwidowano zwolnienie z płacenia składek ZUS. Zwolnieni są jedynie ci, którzy zatrudniają na umowę zlecenie studentów. Nadal jednak jest to forma zatrudnienia korzystniejsza ze względu do pewną elastyczność w jej przedłużaniu (bądź nie), regulowaniu czasem pracy itd. Pracodawca ma obowiązek zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP).

Zaliczka dla celów podatku dochodowego jest zawsze odprowadzana przez pracodawcę. Do końca lutego zleceniobiorca otrzyma PIT-11/8B, w którym znajdą się kwoty potrzebne do wypełnienia zeznania podatkowego.

Umowa agencyjna.
W umowie zobowiązujesz się do pośredniczenia między klientem a pracodawcą za odpowiednim wynagrodzeniem (pośredniczenie w zawieraniu umów). Może być ona zawarta na czas określony bądź nieokreślony.

Umowa o pracę nakładczą.
Praca nakładcza bywa często nazywana pracą chałupniczą – z tego względu, iż charakteryzuje się często wykonywaniem pracy w domu. Nie musi to być wyłącznie praca prosta jak składanie długopisów, ale również przygotowywanie dokumentów, projektów marketingowych i innych. Zadania mogą się pokrywać z tymi, jakie występują w przypadku umowy o dzieło. Nakładca zobowiązany jest zapewnić wykonawcy wszystko, co jest potrzebne do realizacji zadania (materiały, surowce itd.) – chyba że umowa stanowi inaczej.

Umowa powinna zawierać:

 • datę zawarcia,
 • strony umowy,
 • rodzaj umowy („umowa o pracę nakładczą”),
 • określenie rodzaju pracy (dzieła),
 • wynagrodzenie,
 • termin rozpoczęcia pracy.


Negocjowanie płacy to jeden z najtrudniejszych elementów rozmowy kwalifikacyjnej. Od efektów zależy nie tylko nasza satysfakcja, ale też to, czy zostaniemy przyjęci. Sprawdź, jak przygotować się do tej rozmowy.Na kształtowanie się aspiracji wpływa szereg różnych czynników społecznych, ekonomicznych i osobowościowych. Aspiracje zawodowe młodzieży, wytyczają w dużym stopniu jej karierę zawodową. Do tej grupy czynników można więc zaliczyć: predyspozycje osobowościowe, płeć, a także postawy jednostki wobec pracy...Czytając ogłoszenia o pracy, należy sobie zadać kilka podstawowych pytań: "Czy ta oferta pracy jest dla mnie wiarygodna? Czy moje kwalifikacje są wystarczające? Czy odpowiada mi praca na takim stanowisku itp.". Dokładne prześledzenie sformułowań użytych w tekstach ogłoszeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na nasze pytania.Seneka powiedział: „Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie –żaden wiatr nie jest dla niego dobry.”Znane jest też powiedzenie –”Jeśli nie wiesz , dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej.”Wniosek zatem jest prosty: zarówno życiu jak i w sferze zawodowej bardzo ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.Jeśli cenisz sobie niezaleznosć, masz wiele ciekawych, innowacyjnych pomysłów i nie boisz się ryzyka, to może zastanawiałeś się nad założeniem własnej firmy? Nie wiesz jak? Poczytaj.Rozmowa kwalifikacyjna to przepustka do wymarzonego stanowiska, dlatego tak ważne jest, by dobrze wypaść i pokazać się z jak najlepszej strony. Jednak to nie takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy zastosować się do kilku kroków.List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego (CV). Ma na celu zachęcenie pracodawcy lub rekrutera do bliższego poznania naszej osoby i do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Niektórzy pracownicy działu HR przyznają, że zaczynają przeglądać dokumenty aplikacyjne właśnie od listu motywacyjnego. Dlatego warto go dopracować.Pracodawca poświęca zazwyczaj kilkadziesiąt sekund na przejrzenie życiorysu nadesłanego przez aplikanta. W tym czasie należy się tak zaprezentować, żeby chciał nas kupić. Specjaliści od HR potrafią czasem wyczytać z Curriculum Vitae dużo więcej niż osoba przygotowująca je chciałaby przekazać.>