Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Studenta/Absolwenta
 Jak założyć własną firmę?

KROK 1 – Biznesplan
Od prawidłowego przygotowania biznesplanu może zależeć powodzenie całego przedsięwzięcia. Powinna być w nim określona: misja, poszczególne cele oraz sposób ich realizacji. Pomoże to przewidzieć przyszłe zdarzenia, zmniejszyć ryzyko oraz dokładnie poznać możliwości i ograniczenia rynku.

KROK 2 – Rejestracja działalności
Po przygotowaniu biznesplanu powinniśmy wiedzieć, jaki rodzaj działalności zamierzamy prowadzić. Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000r. reguluje funkcjonowanie poszczególnych form działalności gospodarczej. Wyróżniamy: przedsiębiorcę indywidualnego (osoba, która prowadzi działalność we własnym imieniu); spółki osobowe (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna); spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna).

Osoby fizyczne (przedsiębiorcy indywidualni) oraz spółki cywilne muszą zarejestrować działalność gospodarczą w urzędzie miasta/gminy (w zależności od miejsca zamieszkania). Każdy urząd ma własny formularz zgłoszenia o wpis do ewidencji, który można znaleźć na stronie miast, urzędów, Biuletynu Informacji Publicznej. Standardowo potrzebne będą jednak następujące dane:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • nazwa firmy (nieobowiązkowo),
 • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy (o ile taki posiada),
 • nr identyfikacji podatkowej NIP (jeśli już się taki posiada),
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres siedziby firmy,
 • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=PKD ),
 • miejsce/a wykonywania działalności,
 • data rozpoczęcia działalności.

Podczas składania wniosku o wpis do ewidencji należy przedstawić dokument tożsamości i dokonać opłaty w wysokości 100zł. Oczekiwanie na wpis wynosi do 14 dni od momentu zgłoszenia.

Pozostałe spółki podlegają pod Krajowy Rejestr Sądowy i to właśnie tam muszą złożyć wniosek o wpis.
KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna
KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna
KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
KRS W9 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
OPŁATY

Opłata za:

Rejestr przedsiębiorców

Odpis pełny

60,00 zł

Odpis aktualny

30,00 zł

Wyciąg

Dział I

10,00 zł

Każdy następny dział

5,00 zł

Zaświadczenie

15,00 zł

Wydanie pisemnej informacji

5,00 zł

Tabela 1. Źródło: http://cors.pl/

KROK 3 – Urząd Statystyczny
Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców mamy 14 dni na wystąpienie do urzędu statystycznego (właściwego dla miejsca zamieszkania) i dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli nadanie numeru REGON. Jest on niezbędny podczas kontaktów z kontrahentami i urzędami.
W celu uzyskania wpisu należy wypełnić Wniosek RG-1. Dane i informacje muszą być zgodne z tymi, podanymi na formularzu zgłoszenia/wniosku o rejestrację w KRS. Do złożenia RG-1 będzie potrzebna kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód osobisty. Czas oczekiwania na nadanie numeru wynosi około 30 minut, a cała procedura jest bezpłatna.
Istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie REGON wraz z formularzem zgłoszeniowym o wpis do ewidencji przedsiębiorców w urzędzie miasta/gminy. Czas oczekiwania na numer wynosi wówczas 7 dni.
UWAGA! W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest całej spółce, a nie każdemu wspólnikowi z osobna!
KROK 4 – Pieczątka i bank
Do założenia rachunku bankowego niezbędna jest pieczątka. Ponadto potrzebna jest ona przy wystawianiu dokumentów sprzedaży, umowach itd.
To, co znajdzie się na pieczątce zależy wyłącznie od przedsiębiorcy. Powinny być jednak na niej zawarte następujące informacje:

 • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy),
 • adres, telefon, fax,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

Przy prowadzeniu działalności niezbędne jest posiadanie konta firmowego. Za jego pośrednictwem dokonywana jest regulowanie płatności na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje kwestię rachunku bankowego w następujący sposób:
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji).

Dokumenty potrzebne do założenia rachunku to:

 • dowód osobisty,
 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wraz z oryginałem do wglądu),
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i numeru NIP (wraz z oryginałami do wglądu).

KROK 5 – Urząd Skarbowy
Osoby fizyczne prowadzące działalność powinny zgłosić się do Urzędu Skarbowego, właściwego dla ich miejsca zamieszkania. Dla spółek cywilnych jest to urząd zgodny z adresem danej firmy.
W Urzędzie Skarbowym mamy do wykonania trzy czynności:
1) Zarejestrować się w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
2) Dokonać wyboru sposobu opodatkowania
3) Zarejestrować się dla celów podatku VAT (VAT-R) - jeśli mamy taki obowiązek lub sami rezygnujemy ze zwolnienia

Ad 1)
NIP-1 – formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli dana osoba posiada już NIP, formularz NIP-1 pełni funkcję aktualizacyjną
NIP-2 – formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami lub płatnikami.
Załączniki do NIP1 i NIP-2:
NIP-B – informacja o rachunkach bankowych
NIP-C – informacja o miejscach prowadzenia działalności
NIP-D – informacja o wspólnikach

Aby się zarejestrować potrzebne będą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o wpisie wszystkich wspólników oraz umowa spółki cywilnej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym firma będzie miała siedzibę (jeżeli siedzibą firmy będzie własne mieszkanie potrzebny będzie akt notarialny potwierdzający prawo własności),
 • umowa o założeniu rachunku bankowego.

Istnieje również możliwość włożenia formularzu NIP-1(2) wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy/miasta. Zostanie ono przekazane do wskazanego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ad 2) Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

 • ZASADY OGÓLNE – podstawowa a jednocześnie najbardziej skomplikowana forma. Podatek płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu (przychody pomniejszone o koszty). Prowadzenie ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest w tym przypadku obowiązkowe. Jeżeli w poprzednim roku podatkowym przychody osiągnęły 800tys euro prawo nakazuje prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Istnieją trzy stawki: 19%, 30%, 40%. To, jaką będziemy płacić zależy od wysokości uzyskanego dochodu. Co miesiąc trzeba samodzielnie obliczyć i wpłacić zaliczkę do Urzędu Skarbowego oraz złożyć formularz PIT-5 (deklaracja na zaliczkę miesięczną). Obowiązek ten powstaje jednak dopiero, kiedy przekroczymy podstawę opodatkowania. Do 30 kwietnia każdego roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Istnieje również możliwość wyboru podatku liniowego (19% niezależnie od uzyskanego dochodu). Wystarczy złożyć w US stosowne oświadczenie. Wówczas jednak przedsiębiorca rezygnuje z pewnych przywilejów, m.in. z możliwości rozliczania się z małżonkiem czy jako rodzić samotnie wychowujący dziecko, z ulgi w postaci odliczenia składek na ZUS i składek zdrowotnych oraz z kwoty wolnej od podatku (podstawą opodatkowania są już pierwsze złotówki). Do comiesięcznych deklaracji służy PIT-5L. Z podatku 19% nie mogą skorzystać osoby, które w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym świadczyły usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

 • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – podatek, który płaci się w zależności od uzyskanych przychodów (niepomniejszonych o koszty). Istnieje pięć stawek: 20%, 17 %, 8,5%, 5,5% lub 3%. Zależą one od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorca powinien prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów, bez konieczność księgowania wydatków. Ryczałt należy samodzielnie obliczyć i wpłacić co miesiąc do US, nie ma obowiązku wypełniania deklaracji. Co roku składa się zeznanie dotyczące wysokości uzyskanych przychodów oraz należnego ryczałtu.

 

Aby móc rozliczać się ryczałtem wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie pisemne dotyczące wyboru właśnie tego sposobu opodatkowania. Niestety nie każdy ma taką możliwość. Ustawa wylicza działalności, które nie mogą podlegać ryczałtowi – m.in. lombardy, wolne zawody itd. Nie może to być również przedsiębiorca, który świadczy usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy (takie same jakie świadczył u niego).

 • KARTA PODATKOWA – jest to najprostsza forma opodatkowania. Podatku nie trzeba samodzielnie obliczać ani prowadzić ewidencji. Jego wysokość zależy od: rodzaju działalności, liczby mieszkańców gminy, na terenie której jest prowadzona firma oraz liczby zatrudnionych pracowników. Urząd skarbowy ustala wysokość podatku raz do roku w formie wydanej decyzji. Wystarczy co miesiąc wpłacać ustaloną kwotę.

 

Nie każdy jednak ma możliwość wyboru tej formy. Ustawa wymienia rodzaje działalności, które mogą wybrać kartę podatkową. Są to m.in. usługi gastronomiczne, działalność handlowa itd.

Aby móc rozliczać się kartą podatkową należy złożyć w urzędzie skarbowym PIT-16. US po rozpatrzeniu wniosku wyda decyzję przyznającą kwotę obowiązującą na dany rok podatkowy.

3) Podatek od towarów i usług
Podatnicy zobowiązani są do zarejestrowania się jako płatnicy podatku VAT jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej temu opodatkowaniu. W tym celu składamy w Urzędzie Skarbowym druk VAT-R.

Rozpoczynający działalność gospodarczą są zwolnieni z płacenia podatku VAT, pod warunkiem, że nie przekroczyli limitu obrotów ze sprzedaży, który wynosi 10 000 euro. Osoby zwolnione nie mają obowiązku rejestrować się w US. Mogą jednak to zrobić – będą wówczas funkcjonować jako „podatnicy VAT zwolnieni”.
Zwolnienie nie obowiązuje osób:
1) dokonujących dostaw:
• niektórych wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (złom),
• niektórych wyrobów akcyzowych,
• nowych środków transportu,
• terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
2) świadczących usługi:
• prawnicze (notariusze, adwokaci i radcy prawni),
• w zakresie doradztwa z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
• jubilerskie,
3) nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby firmy na terytorium kraju.*
Zwolnienie nie dotyczy również importu towarów i usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

SPÓŁKA OSOBOWA

 • spółka cywilna – zarówno przedsiębiorcami jak i podatknikami są wspólnicy, a nie spółka jako całość. Mają oni obowiązek rozliczenia się z dochodu uzyskanego z działalności spółki cywilnej
 • osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
 • przedsiębiorcą i podatnikiem jest spółka jako całość, jednak obowiązki płacenia podatku mają poszczególni wspólnicy.

Spółki osobowe mają podobny wybór form jak przedsiębiorcy indywidualni: zasady ogólne, karta podatkowa oraz podatek zryszałtowany. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Kartę podatkową mogą stosować jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Natomiast z podatku zryczałowanego mogą skorzystać wspólnicy spółki cywilnej oraz jawnej.

Zasady ustalania podatku według zasad ogólnych są nieco złożone. Najpierw należy obliczyć dochód całej spółki. Następnie jest on dzielony między wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Każdy z nich płaci podatek od należnej im części zysku.

Jeśli chodzi o ewidencję działalności przesiębiorstwa to spółki cywilne, jawne i partnerskie mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów (jeśli ich przychód w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył 800tys euro). Natomiast spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeśli wspólnikiem w spółce osobowej jest osoba prawna (spółka kapitałowa), wówczas część dochoodu spółki, która na nią przypada (proporcjonalnie do udziałów) jest rozliczana według zasad podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka jest wówczas zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych od początku – niezależnie od uzyskanych przychodów.

SPÓŁKI KAPITAŁOWE
Przedsiębiorcą i podatnikiem jest spółka (akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością). Od uzyskanych dochodów płaci podatek dochodowy od osób prawnych, który wynosi 19%. Warto pamiętać, że zysk wypłacony w postaci dywidendy dodatkowo podlega opodatkowaniu.

KROK 6 – ZUS
Przedsiebiorca prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowmu ubezpieczeniu: emerytalnemu, zdrowotnemu, rentowemu, wypadkowemu. Ponadto musi opłacać składki na fundusz pracy. W ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności przedsiebiorca musi zglosić się do Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty potrzebne podczas wizyty w ZUSie:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji (numer oraz organ prowadzący rejestr przedsiębiorców)
 • kserokopia numer NIP
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • numer rachunku bankowego firmy
 • w przypadku zatrudniania pracowników - dane osobowe pracowników, obejmujące numery PESEL i NIP

Formularze:
ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej – jeśli nie osiąga się dochodów poza działalnością firmy; zgłoszenie do ubezpieczeń pracowników – bez względu na dochody
ZUS ZAA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli osiąga się również dochody poza działalnością przedsiębiorstwa

Terminy rozliczeń: w przypadku zatrudniania pracowników – do 15 każdego następnego miesiąca po zatrudnieniu; bez zatrudnionych pracowników – do 10 każdego następnego miesiąca.

KROK 7 – Państwowa Inspekcja Pracy
Jeśli zatrudniamy pracownika/ów, to po 30 dniach powinniśmy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy podając: liczbę pracowników, rodzaj, miejsce i zakres prowadzonej działalności. Ponadto na piśmie należy podać informacje dotyczące procedur oraz środków podjętych w celu spełnienia wymagań BHP odpowiednich do danej działalności.

Pracodawca zobowiązany jest również do płacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy.

KROK 8 – SANEPID
Uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w danym lokalu jest konieczny w przypadku:

 • sklepu spożywczego,
 • restauracji (wszelkich placówek gastronomicznych),
 • gabinetu kosmetycznego itp.

 
Procedura obejmuje:

 • złożenie wniosku,
 • inwentaryzację wraz z opisem technologicznym,
 • plany architektoniczne pomieszczenia i jego dane (powierzchnię, wysokość, liczbę okien, dostęp do wody itp.).
*Źródło: Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Poznaniu. (www.city.poznan.pl/msp)

 

 

Anna SmolarzNegocjowanie płacy to jeden z najtrudniejszych elementów rozmowy kwalifikacyjnej. Od efektów zależy nie tylko nasza satysfakcja, ale też to, czy zostaniemy przyjęci. Sprawdź, jak przygotować się do tej rozmowy.Na kształtowanie się aspiracji wpływa szereg różnych czynników społecznych, ekonomicznych i osobowościowych. Aspiracje zawodowe młodzieży, wytyczają w dużym stopniu jej karierę zawodową. Do tej grupy czynników można więc zaliczyć: predyspozycje osobowościowe, płeć, a także postawy jednostki wobec pracy...Czytając ogłoszenia o pracy, należy sobie zadać kilka podstawowych pytań: "Czy ta oferta pracy jest dla mnie wiarygodna? Czy moje kwalifikacje są wystarczające? Czy odpowiada mi praca na takim stanowisku itp.". Dokładne prześledzenie sformułowań użytych w tekstach ogłoszeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na nasze pytania.Seneka powiedział: „Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie –żaden wiatr nie jest dla niego dobry.”Znane jest też powiedzenie –”Jeśli nie wiesz , dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej.”Wniosek zatem jest prosty: zarówno życiu jak i w sferze zawodowej bardzo ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.Jest formą zatrudnienia, którą szczegółowo reguluje Kodeks Pracy. Daje najwięcej uprawnień i przywilejów (możliwość płatnego urlopu, świadczenia socjalne itp.), ale jednocześnie nakłada na pracownika więcej obowiązków (przepracowanie określonej liczby godzin, wykonywanie wszystkich poleceń przełożonego itd.).Rozmowa kwalifikacyjna to przepustka do wymarzonego stanowiska, dlatego tak ważne jest, by dobrze wypaść i pokazać się z jak najlepszej strony. Jednak to nie takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy zastosować się do kilku kroków.List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego (CV). Ma na celu zachęcenie pracodawcy lub rekrutera do bliższego poznania naszej osoby i do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Niektórzy pracownicy działu HR przyznają, że zaczynają przeglądać dokumenty aplikacyjne właśnie od listu motywacyjnego. Dlatego warto go dopracować.Pracodawca poświęca zazwyczaj kilkadziesiąt sekund na przejrzenie życiorysu nadesłanego przez aplikanta. W tym czasie należy się tak zaprezentować, żeby chciał nas kupić. Specjaliści od HR potrafią czasem wyczytać z Curriculum Vitae dużo więcej niż osoba przygotowująca je chciałaby przekazać.>