Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Studenta/Absolwenta
 Stypendia

 1. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  1. stypendium za wyniki w nauce

warunki otrzymania (ze strony ministerstwa),
student:

   1. zaliczył kolejny rok studiów
   2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka
   3. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową, przy czym za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się, w szczególności: pracę w kole naukowym; pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych; współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi; publikacje, dzieła artystyczne; opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania; udział w konferencjach naukowych; udział w konkursach i festiwalach; nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach; studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania; studia równoległe na drugim kierunku studiów; praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania;  certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.
   4. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:

                                                 a) 4,5, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,

                                                 b) 4,7, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5,

                                                 c) 5,0, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 6.

 

  1. stypendium sportowe

warunki otrzymania (ze strony ministerstwa),
student:

   1. zaliczył kolejny rok studiów
   2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
   3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, przy czym za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym uważa się: udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich; zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych; zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

Szczegóły: www.nauka.gov.pl

 1. Stypendia pomostowe

Ideą stypendiów pomostowych jest wyrównanie szans młodzieży z większych miast z młodzieżą pochodzącą ze wsi lub miast do 20tys. mieszkańców (szczególnie z rodzin popegeerowskich). Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać osoby, które dostały się na pierwszy rok studiów.
Szczegóły: www.stypendia-pomostowe.pl

 1. Stypendium socjalne

Przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego składa się na swojej uczelni. Wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny umożliwiająca uzyskanie stypendium ustalana jest przez uczelnie, jednak nie może przekroczyć granicy 351-572zł.

 1. Stypendia uczelniane

Ich rodzaj, liczbę oraz warunki przyznawania ustalane są indywidualnie przez uczelnie, dlatego to na ich stronach należy szukać więcej informacji. Mogą to być stypendia

   1. za wyniki w nauce
   2. mieszkaniowe
   3. sportowe
   4. na wyżywienie
 1. Fundacja Śląski Fundusz Stypendialny

Stypendium przyznawane od 2001 roku osobom z województwa śląskiego, które osiągają dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5) i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 600zł na jednego członka rodziny)
Szczegóły: http://www.sfs.katowice.pl/

 1. Fundacja Crescendum Est – Polonia

Fundacja założona przez Aleksandra Gudzowatego, której celem jest wspieranie młodzieży uzdolnionej, umożliwiając im kształcenie na najlepszych uczelniach polskich i zagranicznych.
      Wnioski należy składać do 31 grudnia. Potrzebne dokumenty:

   1. życiorys wraz z listą dyplomów, ewentualnych publikacji i innych dokumentów świadczących o osiągnięciach osoby ubiegającej się o stypendium;
   2. dwa zdjęcia;
   3. kopie indeksu lub wykaz ocen z egzaminów (średnia pow.4,5 w skali 2-5), potwierdzoną przez uczelnie, szkołę lub notariusza;
   4. trzy listy referencyjne (w tym jeden od samodzielnego pracownika naukowego)
   5. świadectwo (certyfikat) potwierdzające biegłą znajomość języka kraju, w którym znajduje się uczelnia wybrana przez osobę ubiegającą się o stypendium;

Szczegóły: http://www.crescendumest.pl

 1. Program stypendialny "zDOLNY ŚLĄSK"

Stypendium przyznawane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu od 2002r. Termin składania wniosków mija 30 maja. Program skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
Wymagane dokumenty:

   1. średnia ocen
   2. udokumentowane szczególne osiągnięcia
   3. udokumentowana działalność społeczna
   4. udokumentowana trudna sytuacja finansowa
   5. opinia o kandydacie (dziekana, prorektora)

Szczegóły: http://fem.org.pl/main.php?lang=pl&siteid=zdolny&site=about

 1. Ludowy Fundusz Stypendialny

Przyznawany od 2002roku studentom ze wsi i małych miasteczek. Jego celem jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji. Warunki przyznania stypendium:

   1. trudna sytuacja materialna
   2. dobre wyniki w nauce (wysoka średnia)
   3. szczególne osiągnięcia w nauce
   4. miejsce zamieszkania - wieś lub małe miasteczko
   5. aktywność społeczna
 1. Fundacja "Sapere Auso"

Powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego ma wspierać studentów wszystkich rodzajów i kierunków studiów na uczelniach małopolskich bądź też studentów pochodzących z województwa małopolskiego i studiujących na uczelniach w całym kraju.
Wymagane dokumenty:

   1. podanie i życiorys w wersji pisemnej i elektronicznej;
   2. kwestionariusz zgłoszenia;
   3. udokumentowane osiągnięcia;
   4. zaświadczenie wydane przez uczelnię związane z przebiegiem studiów;
   5. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za rok akademicki poprzedzający rok składania wniosku o stypendium;
   6. rekomendacje dwóch samodzielnych pracowników naukowych macierzystej uczelni;
   7. w wypadku studentów I roku rekomendację może wystawić dyrektor ukończonej szkoły średniej ;

Szczegóły: http://www.sapereauso.org/stypendia.html

 1. Fundacja "Universitatis Varsoviensis"

Działa na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi różne programy stypendialne.
Szczegóły: http://www.fundacjauv.org.pl/

 1. Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego

Przeznaczone jest dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz mają inne szczególne osiągnięcia (naukowe, sportowe, artystyczne). Termin składania wniosków mija 15 lipca.
Szczegóły: http://www.silesia-region.pl

 1. Fundacja Elbląg

Od 1999 prowadzi różne programy stypendialne skierowane do uczniów i studentów z Elbląga oraz z terenu byłego województwa elbląskiego.
Szczegóły: http://www.fundacja.elblag.pl/

 1. Fundusz im. Stanisława Estreichera

Jest jednym z funduszy stypendialnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Jego celem jest wsparcie finansowe studentów i doktorantów. Mogą się o nie ubiegać studenci dwóch ostatnich lat studiów magisterskich wyróżniający się osiągnięciami w pracy naukowej i dobrymi wynikami w nauce. Wniosek należy złożyć do 15 września.

 1. Małopolski Fundusz im. Stanisława Pigonia

Jest jednym z funduszy Uniwersytetu Jagiellońskiego kierowany do studentów z całej Polski pochodzących ze wsi i małych miasteczek. Jego celem jest wyrównanie szans studentów mających dobre wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Termin składania wniosków upływa 31 października.

 1. Fundacja Twórców Architektury

Fundusz stypendialny powołany przez Fundację Twórców Architektury ma za zadanie wspierać studentów i absolwentów architektury przy zdobywaniu doświadczenia zawodowego i praktycznego. Stypendium pokrywa koszty związane z odbywaniem praktyk/stażu (koszty dojazdu, pobytu itd.)
Szczegóły: http://www.fta.pl/

    16. Program stypendialny Fundacji Orlen - Dar Serca

Fundacja została powołana w 2001r. przez PKN Orlen S.A. Celem funduszy stypendialnego jest pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie osiągających dobre wyniki w nauce. Termin składania wniosków mija 30 września.
Szczegóły: http://www.darserca.pl/

    17. Socrates/Erasmus

Na lata 2007-2013 Unia Europejska przedstawiła nowy program edukacji i doskonalenia zawodowego – The Lifelong Learning Programme. W jego skład weszły komponenty programu Socrates (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Leonadro da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label .
            Dla studentów przeznaczony jest program Socrates/Erasmus. W ramach tego programu prowadzona jest wymiana studencka pomiędzy uczelniami. Można wyjechać na część studiów lub praktykę. Wymiana trwa od 3 do 12 miesięcy i najlepiej jak obejmuje okres, w którym studenta można rozliczyć np. semestr.
            W programie wymiany biorą udział uczelnie, które uzyskały Kartę Uczelni Erasmusa, uprawniającą do brania w nim udziału. Każda uczelnia indywidualnie prowadzi rekrutację, współpracuje z wybranymi szkołami i przyznaje stypendia na studia za granicą. Dlatego szczegółów dotyczących warunków wyjazdu na wymianę należy szukać na stronie uczelni macierzystej. Jednym z wymogów jest ukończenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Uczelnia bierze również pod uwagę wyniki w nauce (średnia ocen) oraz znajomość języka obcego.
Szczegóły: www.socrates.org.pl

 Niedługo rozpoczyna się nowy rok akademicki, a wraz z nim świeżo upieczeni studenci staną przed wyborem banku, w którym będą chcieli założyć sobie konto. Warto więc zastanowić się, która oferta będzie dla Was najlepsza.Plastikowe pieniądze to duże udogodnienie. Prócz kart bankomatowych są też płatnicze, kredytowe i wiele innych. Niektóre z nich łącza w sobie wiele funkcji jednoczesnie.Jedną z form wsparcia finansowego studenta są kredyty studenckie. Zostały wprowadzone w 1998 roku w celu ułatwienia podjęcia studiów. Budżet państwa współfinansuje spłatę, pokrywając część kosztów związanych z oprocentowaniem. Pomimo tego, że warunki są bardzo korzystne, coraz mniej osób decyduje się na jego zaciągnięcie.