Najnowsze artykuły, ściągi i pomoce ekonomiczne. Baza - uczelnie i szkoły wyższe.

Strefa Studenta/Absolwenta
 Organizacje Studenckie

Studia to nie wszystko. W celu uzyskania przewagi podczas ubiegania się o pracę warto wzbogacić swoje CV o dodatkowe doświadczenia. Świetnie prezentują się w nim organizacje i koła studenckie. Ponadto angażując się w ich działalność zyskujesz możliwość wyjazdu na staż/praktykę za granicą.ORGANIZACJE STUDENCKIE W POLSCE


ELSA Poland
The European Law Students’ Association czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa to największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów tego kierunku w 39 krajach. Została ona założona 1981 roku przez studentów z Polski, Niemiec Zachodnich, Austrii i Węgier. W statucie podkreślony jest niepolityczny, niezarobkowy i niezależny charakter stowarzyszenia.

Głównym celem działalności jest poznawanie zagadnień prawniczych od strony praktycznej. Działalność ELSA można podzielić na trzy programy: Konferencje i seminaria, Działalność Naukową oraz Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich.

Ich wizją jest „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Cele to: „rozwój edukacji prawniczej”, „wspieranie wzajemnego zrozumienia” oraz „popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa oraz młodych prawników”. Realizują je poprzez stwarzanie możliwości poznania nowych kultur i systemów prawnych, wspieranie otwarcia na świat oraz zachęcanie do zachowań obywatelskich.

Obecnie ELSA w Polsce działa w 15 miastach: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słubice, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.

www.elsa.org.pl

Stowarzyszenie IAESTE Polska
Międzynarodowa organizacja non-profit istnieje już blisko 60 lat i działa w 90 krajach. Jest niezależna i apolityczna, współpracuje z wieloma organizacjami edukacyjnymi. IAESTE oferuje program wymiany praktyk i stażów studenckich głównie dla studentów studiów technicznych. Na 6-12 tygodniowe praktyki wyjechało już ponad 25 tys. studentów z Polski (od 1985r.).

Oprócz wymiany studenckiej IAESTE angażuje się również w inne projekty – wystawy, konferencje, szkolenia, prezentacje, bankiety.

www.iaeste.pl

Młoda Farmacja
Jest Zespołem Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm) oraz aktywnym członkiem EPSA (Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji) i IPSF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Farmacji). Jest największą organizacją w Polsce skupiającą studentów i absolwentów farmacji liczącą ponad 230 członków.

Młoda Farmacja działa zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Organizacja pomaga wchodzić studentom na farmaceutyczny rynek pracy. Organizuje również seminaria, warsztaty, szkolenia i konferencje. Zespół Sekcji Studenckich PTFarm współpracuje z towarzystwami studenckimi, czasopismami branżowymi i samorządami studenckimi. Uczestniczy on również w wielu programach wymiany studenckiej.

http://www.ptfarm.pl/?pid=49

IFMSA Poland
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA jest organizacją non-profit o niezależnym i apolitycznym charakterze. Należy do niej ponad 2 000 000 studentów i absolwentów kierunków medycznych z 97 państw. Współpracuje ona z takimi organizacjami jak: UNESCO, UNICEF,UNAIDS, UNFPA, UNHCR.

Organizacja pozwala rozwijać medyczne i pozamedyczne zainteresowania. Dzięki wymianom międzynarodowym umożliwia również poznanie studentów z całego świata. Jest to dla młodych medyków szansa uczestniczenia w ciekawych projektach oraz możliwość rozwijania siebie – jako młodych lekarzy.

Stowarzyszenie istnieje w Polsce od 1956 roku. Członkostwo jest dobrowolne i zapisać może się każdy student medycyny (lub młody lekarz) poprzez wypełnienie deklaracji. Jego oddziały znajdują się we wszystkich medycznych uczelniach w Polsce.

Struktura IFMSA podzielona jest na kilka programów:

 • SCOPE - Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych (Standing Committee on Professional Exchange)
 • SCORE - Program Stały ds. Wymiany Naukowej (Standing Committee on Research Exchange)
 • SCOME - Program Stały ds. Edukacji Medycznej (Standing Committee on Medical Education)
 • SCOPH - Program Stały ds. Zdrowia Publicznego (Standing Committee on Public Health)
 • SCORA - Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (Standing Committee on Reproductive health including AIDS)
 • SCORP - Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju (Standing Committee on human Rights and Peace)

www.ifmsa.pl

Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Forum Młodych PKPP Lewiatan to organizacja, której główną ideą jest propagowanie przedsiębiorczości wśród studentów. Celem działalności jest udowodnienie, że w Polsce można odnieść sukces, tylko trzeba konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu i być otwartym na świat. Właśnie taki ludzi – aktywnych i otwartych poszukuje ta organizacja. Dołączyć może jednak każdy, kto interesuje się przedsiębiorczością.

FM działa w 10 miastach akademickich Polsce. Wciąż jednak rozwija swoją działalność w innych regionach, tworząc nowe komórki. Ich inicjatywy i projekty mają charakter ogólnopolski. Współpracują one również z wieloma zagranicznymi organizacjami w celu realizowania międzynarodowych inicjatyw.

www.mlodzilewiatan.pl

AEGEE
Association des Etats Generaux des Etiudants de l’Europe (AEGEE – Europejskie Forum Studentów) to międzynarodowa, apolityczna organizacja studencka, której członkowie pochodzą z 40 krajów. Jej cechą charakterystyczną jest interdyscyplinarność. Przystąpić do niej mogą studenci każdej uczelni bez względu na kierunek studiów. Ideą organizacji jest promowanie zjednoczonej Europy oraz budowanie otwartego społeczeństwa.

AEGEE zajmuje się organizacją konferencji, letnich uniwersytetów i wymian studenckich, podczas których studenci nie tylko mogą szlifować znajomość języka, ale często porozmawiać, spotkać się ze specjalistami i profesjonalistami – wymienić poglądy, opinie oraz nawiązać kontakty. Ponadto członkowie Europejskiego Forum Studentów mogą brać udział w tygodniowych warsztatach European Schools oraz realizować projekty o zasięgu europejskim.
Do organizacji mogą przystąpić studenci lub absolwenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W tym celu chętni powinni zgłosić się do najbliższego oddziału i opłacić składkę. „Anteny” Oddziały znajdują się w: Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Nowym Sączu, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słupsku, Toruniu, Warszawie, Wrocławie, Zielonej Górze.
Przykładowe projekty:

 • Education Unlimited! – ma na celu wspieranie edukacji wyższej poprzez angażowanie się młodych w prowadzenie polityki edukacyjnej
 • Find Europe – trwa od 2004 roku, jego celem jest promowanie unikatowości kultury europejskiej
 • Europejski Dzień Języków
 • EuroIslam – ideą projektu jest zagłębienie się w stosunki pomiędzy światem Islamu a Europą
 • AEGE TV – ciekawa inicjatywa polegająca na dostarczaniu na stronę organizacji filmików dotyczących bieżącej działalności
 • BRIDGE – connecting mobility and diability – przełamywanie podziałów pomiędzy niepełnosprawnymi a resztą świata
 • Letnie Uniwersytety – dwutygodniowe obozy, na których spotykają się członkowie AEGEE z całej Europy

www.aegee.pl

AIESEC
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Studiów Ekonomicznych to największa międzynarodowa organizacja studencka działająca od 1948 roku (w Polsce od 1971r.). AIESEC stwarza platformę rozwoju i realizacji celów oraz możliwości sprawdzenia siebie w roli przywódcy. Jej członkowie to osoby zainteresowane problemami zarówno lokalnymi, jak i globalnymi. Pomagają one w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w studentach studiów ekonomicznych.
Pole tekstowe: Rysunek 1. Program Rozwoju, źródło: www.aiesec.pl
Dla swoich członków organizacja stworzyła specjalny Program Rozwoju. Przechodząc przez poszczególne etapy studenci poszerzają swe umiejętności, zdobywają doświadczenie oraz umacniają pozycję w organizacji.

Co roku AIESEC realizuje różnego rodzaju projekty zarówno o zasięgu globalnym, jak i lokalnym. Jedną grupę tworzą Programy Narodowe. W roku akademickim 2007/2008 były one przyporządkowane do kategorii: Przedsiębiorczość, Finanse, Odpowiedzialny Biznes (Corporate Responsibility), Edukacja, Technologie Informatyczne (IT), Rozwój Społeczny, Marketing. Ponadto AIESEC organizuje Dni Kariery, przeprowadza badanie Pracodawca Roku itp.

Dzięki Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Studiów Ekonomicznych można wyjechać na praktyki czy staże do innego kraju - nie trzeba być koniecznie członkiem organizacji.

www.aiesec.pl

MONSSUN
Międzyuczelniane Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych powstało w celu zjednoczenia walki o zrównanie praw studentów szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Powstało ono w 1994 i od tego czasu stara się umocnić pozycję uczelni niepaństwowych w systemie szkolnictwa wyższego. MONSSUN realizuje różne projekty, z których najpopularniejszym był protest „Dość łamania prawa wobec studentów uczelni niepaństwowych”. Jego celem była walka o prawo dostępu do pomocy materialnej dla studentów uczelni prywatnych.

www.monssun.pl

BEST
Board of European Students of Technology – organizacja studencka istniejąca o 1989 roku, zrzeszająca studentów studiów technicznych. Obecnie jej członkowie pochodzą z 29 krajów europejskich. Jej celem jej pomoc studentom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, lepsze rozumienie innych kultur, stworzenie nowego profilu ‘euroinżyniera’. W tym celu organizuje się konferencje i sympozja, realizuje się projekty m.in. Targi Pracy i Spotkania z Pracodawcą.

BEST działa w ramach 5 komitetów:

 • EduCo - (Educational Committe)
 • EEC - (External Events Committe)
 • finTeam - (Financial Team)
 • ITC - (Information Technology Committee)
 • markeTeam - (Marketing Committee)

NZS
Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało w 1980 roku jako sprzeciw wobec ówczesnej władzy i sytuacji politycznej. Obecnie NZS jest nadal bardzo prężnie działającą organizacją, zrzeszającą studentów z całej Polski. Jej celem jest wpływ na otaczającą rzeczywistość. Realizuje się to między innymi poprzez takie projekty jak: Wampiriada (akcja krwiodawstwa), Drogowskazy (pomoc w budowaniu ścieżki kariery), Smartup (seria poradników „Twoja kariera, Twoje finanse, Twoja Firma”). Organizacja stara się aktywnie uczestniczyć w ważnych dla studenta sferach życia.

www.nzs.org.pl

ZSP
Zrzeszenie Studentów Polskich działa od 1950 roku i jest najstarszą organizacją w Polsce. Posiada status organizacji pożytku publicznego – co daje jej wiele przywilejów, przykładowo można przekazać na ich konto 1% podatku. Historia Zrzeszenia jest burzliwa i jednocześnie bardzo ciekawa. Na przykład w okresie PRL, po wydarzeniach marcowych w 1968 roku, zapadła decyzja o rozwiązaniu zrzeszenia. Nie została ona jednak wykonana.

Działalność ZSP obejmuje wiele sfer związanych ze środowiskiem akademickim oraz z życiem studenckim. Zrzeszenie broni praw i interesów studenta, walczy o równy dostęp do edukacji wyższej oraz o pomoc materialną dla osób w trudnej sytuacji, a także organizuje wyjazdy adaptacyjne. ZSP pomaga w znalezieniu stancji i mieszkań studenckich. Dba o rozwój studentów proponując różne projekty, programy:

 • Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA – największy i najpopularniejszy studencki festiwal artystyczny w Polsce.
 • Primus Inter Pares – konkurs na najlepszego Studenta RP
 • Akcja "Powitanie" – zachęcenie maturzystów do podejmowania dalszej nauki i pomoc w wyborze studiów
 • Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN

www.zsp.pl

Studenckie Forum Business Centre Club
SF BCC działa przy największej w Polsce organizacji prywatnych przedsiębiorców. Stwarza to członkom niesamowitą możliwość uczenia się przedsiębiorczości od najlepszych i poznania biznesu na podstawie case’ów, a nie z książek. Studenckie Forum Business Centre Club pomaga w zdobyciu doświadczenia i umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy.

SF organizuje szereg inicjatyw, które mają pomóc w osiąganiu celu, jakim jest rozwój przedsiębiorczości:

 • Konkurs "Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości"
 • Festiwal Przedsiębiorczości BOSS
 • Konkurs na "Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Gala Młodych Liderów
 • Badania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

www.sfbcc.org.pl

Polska Rada Młodzieży
Jest to jedyne w Polsce porozumienie przedstawicieli organizacji studenckich i innych podmiotów skupiających młodzież. Tworzy swoistą platformę współpracy pomiędzy nimi oraz reprezentuje interesy młodzieży na arenie krajowej i zagranicznej. Jej członkami są m.in. AIESEC i AEGEE.

 

 

Anna Smolarz